ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอนำส่งข้อมูลการซื้อหุ้นคืนบจ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติม เนื่องจากอาจมีบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการซื้อหุ้นคืนในสัดส่วน 10% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเข้าใจว่าจะต้องมีการจัดปร


  •  
  •  
  •  
  •  
  •