ผู้บริโภคเลือกซื้อนม ‘มีวิตามิน-สารอาหาร’

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท นาโนเซิร์ช จำกัด ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่มต่อเนื่องจากฉบับก่อน โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 200 ราย เพศชาย ร้อยละ 53.0 หญิงร้อยละ 47.0 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 45.0  อายุ 30 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.0 และไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ   22.5  มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 47.5 และไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 46.5

ในการเลือกซื้อนมพร้อมดื่มของผู้บริโภคนั้นพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้อนมพร้อมดื่มทุกวัน ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ ประมาณ 2-3 วันถึงจะเลือกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 26.5 และประมาณ 4-5 วันถึงจะซื้อ ร้อยละ 14.5

จากความถี่ในการเลือกซื้อนมพร้อมดื่มเป็นพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับขนาดของการเลือกซื้อนม โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อขนาด “กล่องกลาง” มากที่สุด ร้อยละ 26.0 ขนาด “ขวดเล็ก” ร้อยละ 24.0 และ “ขวดขนาดกลาง” ร้อยละ 23.0

สถานที่หรือแหล่งสำหรับการเลือกซื้อของผู้บริโภคนั้นนิยมซื้อที่ร้านสะดวก คือ 7-eleven มากที่สุดร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ที่มิใช่ 7-eleven ร้อยละ 21.0 และซื้อที่ห้างสรรพสินค้าขายส่งขายปลีก เช่น โลตัส บิ๊กซี ร้อยละ 17.0

พฤติกรรมการดื่มกับยี่ห้อนั้นพบว่า จะดื่มยี่ห้อเดิม รสชาติเดิม มากที่สุด ร้อยละ 52.0 รองลงมา ดื่มยี่ห้อเดิมแต่เปลี่ยนรสชาติ ร้อยละ 20.0 และดื่มยี่ห้อใหม่ แต่รสชาติเดิม ร้อยละ 16.0

ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ “นมพร้อมดื่ม” เพราะให้ความสำคัญเรื่องที่นมพร้อมดื่มมีวิตามินและมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุด ร้อยละ 21.0  รองลงมาคือ มีความคุ้นเคยในยี่ห้อ ร้อยละ 15.0 และ มีรสชาติที่ดี /กลิ่นหอม ร้อยละ 14.0

Source: Business Thai


  • 14
  •  
  •  
  •  
  •