103.58.148.118

Posts by Tag: ศิรเดช โทณวณิก»

Biz & Marketing news

ศิรเดช โทณวณิก ทายาทอาณาจักรดุสิตธานี แบบฉบับคน Gen M.
Jun 13, 2018 Ξ No Comments

ศิรเดช โทณวณิก ทายาทอาณาจักรดุสิตธานี แบบฉบับคน Gen M.

posted by

รู้สึกไหมว่าผู้คนรอบข้างของเราทุกวันนี้ ท่องเที่ยวมากขึ้น เดินทางมากขึ้น อาจเป็นเพราะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป ตามโลกและข่าวสาร ที่รับรู้ถึงกันได้รวดเร็วจากเทคโนโลยีที่ล้ำขึ้นทุกวัน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็เติบโตมากขึ้นไปด้วย ขณะที่ธุรกิจโรงแรมของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กำลังอยู่ในช่วงการเติบโตที่สำคัญ

Biz & Marketing news

ดุสิต อินเตอร์ฯ ปั้นแบรนด์ ASAI อาศัยท้องถิ่นเชื่อมโยงประสบการณ์เที่ยว ชูเทรนด์ใหม่ “Live Local” เจาะไลฟ์สไตล์มิลเลนเนียล
Apr 9, 2018 Ξ No Comments

ดุสิต อินเตอร์ฯ ปั้นแบรนด์ ASAI อาศัยท้องถิ่นเชื่อมโยงประสบการณ์เที่ยว ชูเทรนด์ใหม่ “Live Local” เจาะไลฟ์สไตล์มิลเลนเนียล

posted by

ขณะที่โรงแรมแบบ Budget Hotel เป็นที่ต้องการของนักเดินทางในประเทศไทย ตลาดความต้องการกลุ่มนี้เติบโตสูงมาก รองรับกลุ่มติดต่อธุระระยะสั้น ใช้เวลาไม่มาก รวมทั้งกลุ่ม

Recent Posts

Facebook