103.58.148.118

Posts by Tag: อีไอซี»

Digital Transformation

ถอดรหัสกระแสบ้านอัจฉริยะ
Feb 5, 2019 Ξ No Comments

ถอดรหัสกระแสบ้านอัจฉริยะ

posted by

“อีไอซี ประเมินว่า นวัตกรรมใหม่ๆ ของอุปกรณ์ Smart home จะมีส่วนช่วยให้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในระยะเวลาอันสั้นราคาของอุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถจับต้องได้มากขึ้น โดยมีแรงกดดันจากการเข้ามาในตลาดของผู้เล่นรายใหญ่จากประเทศจีน”

Recent Posts

Facebook