103.58.148.118

Posts by Tag: เทคโนโลยีไฮบริด»

PR News

MAT พัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง เปิดหลักสูตรเครื่องยนต์ไฮบริด เน้นการเรียนรู้จากของจริง รองรับเทคโนโลยีอนาคต
Oct 11, 2018 Ξ No Comments

MAT พัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง เปิดหลักสูตรเครื่องยนต์ไฮบริด เน้นการเรียนรู้จากของจริง รองรับเทคโนโลยีอนาคต

posted by

โลกรถยนต์ในปัจจุบันนับว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากยุคของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ไปสู่ยุคของรถไฟฟ้าในอนาคต ทำให้เกิดเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริด เสมือนเป็นสะพานเชื่อมเทคโนโลยีปัจจุบันกับอนาคต ด้วยการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ ช่วยเพิ่มสมรรถนะและลดมลพิษได้ดี จึงได้รับความนิยมเพิ่มต่อเนื่อง

Recent Posts

Facebook