103.58.148.118

Posts by Tag: เอ็นไวโร ประเทศไทย»

Biz & Marketing news

“แบรนด์” ต้องเป็นมากกว่า “สินค้า” เช็ค 5 เทรนด์รีเทล – มาร์เก็ตติ้ง อยาก Success ต้อง…?
Jan 9, 2019 Ξ No Comments

“แบรนด์” ต้องเป็นมากกว่า “สินค้า” เช็ค 5 เทรนด์รีเทล – มาร์เก็ตติ้ง อยาก Success ต้อง…?

posted by

เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปใช้ไลฟ์สไตล์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ แต่จะต้องพัฒนาอะไร ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งไหน

Recent Posts

Facebook