Cafe Amazon ฉุดไม่อยู่  ขยายพื้นที่ปลูกกาแฟเพิ่ม

  • 99
  •  
  •  
  •  
  •  

Image_64d32dd

หลังจากถกเถียงและถูกตั้งคำถามว่า รัฐทำไมต้องทำธุรกิจแข่งกับประชาชน ซึ่งคงต้องรอดูกันต่อไป และให้เวลาที่ผ่านไปเป็นตัวตัดสินประเด็นเหล่านี้

วันนี้มีพิธีการร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงบนความร่วมมือ “การซื้อขายเมล็ดกาแฟกะลา ภายใต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” กับ 8 ชุมชนผู้ปลูกกาแฟของจังหวัดเชียงราย เพื่อต่อยอดความสำเร็จ “Community Coffee Sourcing : โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน ภายใต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

โดยปตท. ร่วมจับมือกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มุ่งเน้นให้วิสาหกิจเพื่อสังคม-คาเฟ่อเมซอน ขยายพื้นที่โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชนเพื่อสานพลังสู่ความยั่งยืน สร้างธุรกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จากการจำหน่ายเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ในระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ภายใต้ความสำเร็จของร้านคาเฟ่อเมซอน ที่มีมากกว่า 2,300 สาขาทั่วประเทศ และมีความต้องการเมล็ดกาแฟ ที่เป็นวัตถุดิบมากกว่า 3,000 ตัน ต่อปี รวมทั้งมีความต้องการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% ต่อปี

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงพลังของการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) ที่นำความรู้ ความสามารถ รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดยผลกำไรไม่ได้คืนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่จะนำไปใช้ในการขยายกิจการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการช่วยเหลือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเกื้อกูล ด้วยการจัดตั้ง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านนี้ให้กับ กลุ่ม ปตท.

Community Coffee Sourcing ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งในโครงการวิสาหกิจชุมชนของ บริษัท สานพลังฯ ที่สร้างคุณค่าให้สังคม ด้วยการส่งเสริมกระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง แบ่งปันความรู้ภายในชุมชน และรับซื้อเมล็ดกาแฟกะลาของชุมชมในระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) เพื่อสร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยบริษัทสานพลังฯ จะนำเมล็ดกาแฟกะลา มาแปรรูปเป็นกาแฟสาร และส่งเป็นวัตถุดิบให้ที่โรงคั่วกาแฟของคาเฟ่อเมซอน

โครงการฯ ดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจาก 2 ชุมชนแรกที่เข้าร่วมโครงการฯ  จึงนำมาสู่การขยายพื้นที่ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ในวงกว้างมากขึ้น

คุณนิตยา  ธำรงราชนิติ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความสำเร็จของร้านคาเฟ่อเมซอน ที่มีมากกว่า 2,300 สาขาทั่วประเทศ มีความต้องการเมล็ดกาแฟสารซึ่งเป็นวัตถุดิบมากกว่า 3,000 ตันต่อปี และมีความต้องการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% ต่อปีในวันนี้

จะกลายเป็นช่องทางรับซื้อเมล็ดกาแฟที่แน่นอน ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึง การนำองค์ความรู้ของคาเฟ่อเมซอน มาถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองของชุมชน และเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

Image_c46ea81

ปัจจุบัน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแรกเริ่มที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2560 จำนวน 2 ชุมชน อาทิ วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน และ วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน ในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และชุมชนจากการขยายพื้นที่โครงการในปี 2561 อีกจำนวน 8 ชุมชน ประกอบด้วย 4 ชุมชน ในตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ บ้านห้วยหยวกป่าโซ บ้านห้วยหมาก บ้านสามสูง และ บ้านอาโต่ และอีก 4 ชุมชน ในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ วิสาหกิจกาแฟยอดดอยปางขอน วิสาหกิจปางขอนคอฟฟี่ฟาร์ม และ 2 ชุมชนบ้านผาลั้ง

ทั้งนี้รายได้จากการดำเนินโครงการฯ จะนำไปเป็นกองทุนในการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ปลูกกาแฟไทยต่อไป

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะมีตัวแทนจากปตท. อาทิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) แล้วยังมีคุณชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงศ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง, คุณธนพงศ์ชัยวิชญ์ ศรีเจริญ และคุณกิติ จุ่งดิลก ผู้ประสานงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การซื้อขายเมล็ดกาแฟกะลา ภายใต้กระบวนการปลูกและ การผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ส่วนขยาย ไปยังพื้นที่ใหม่ของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย


  • 99
  •  
  •  
  •  
  •