“TCDC เจริญกรุง” แลนด์มาร์คแห่งใหม่เลียบเจ้าพระยา ที่อบอวลไปด้วยไอเดีย และความสร้างสรรค์

  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว เกิดการคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเซ็งแซ่กับข่าวเหตุการณ์ รัฐบาลจ่อยุบ TCDC  และมาวันนี้เราก็มีข่าวดีให้ได้ชื่นใจกัน เพราะ TCDC แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 28 ม.ค 59 สำหรับ “New TCDC… New Opportunity” ที่จะเกิดขึ้นในย่านเจริญกรุง ย่านการค้าที่เคยรุ่งเรืองและกำลังจะแปรสภาพเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ  โดยสถานที่ตั้งใหม่คืออาคารไปรษณีย์กลางบางรัก  ด้วยปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่เป็นพื้นที่ตั้งของชุมชนต่างถิ่นที่เข้ามาตั้งรกรากจนเกิดเป็นพื้นที่มีเรื่องราวและมีอัตลักษณ์  ทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านค้าศิลปะ โรงงานจิวเวลรี่โรงแรมชั้นนำ ร้านอาหาร ร้านค้าสมัยใหม่ ที่ขนานคู่ไปกับชุมชนดั้งเดิม  เจริญกรุงจึงเป็นย่านที่มีกลิ่นของความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชุมชน การมาของ TCDC จึงน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

unnamed-5

การพัฒนาเจริญกรุง ย่านแห่งโอกาส

เราค่อนข้างตื่นเต้นกับการเกิดย่านใหม่ๆขึ้นในเมือง โดยเฉพาะย่านที่เบ่งบานจากเสน่ห์ดั้งเดิมของความเป็นชุมชน ซึ่งกลไกสำคัญของการพัฒนาย่านเจริญกรุงใหม่ คือ การพัฒนา TCDC แห่งใหม่ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ด้วยตัวอาคารไปรษณีย์กลางที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ การโบลด์ให้เป็นแลนมาร์คที่คนจะจดจำได้ง่ายจึงไม่เป็นอุปสรรคใหญ่  บวกบวกเข้าไปกับการจัดสรรพื้นที่ประกอบกิจการ และต่อยอดความคิดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงศักยภาพของกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์เข้ากับภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการลงทุน ทั้งหมดนี้เพื่อให้ย่านเจริญกรุง คือ ย่านสร้างสรรค์ที่จะเป็นกลไกและโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจไทยได้อย่างแท้จริง ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเปิดใช้บริการได้ช่วงปลายปี 2560

unnamed-2

ก้าวสู่ปีที่ 11 “New TCDC… New Opportunity”

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา TCDC ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทั่วไปมามากกว่า 14 ล้านคน กระจายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ไปใน 16 จังหวัดส่งเสริมธุรกิจวัสดุไทยมากกว่า 100 บริษัทให้สามารถจำหน่ายและส่งออกได้ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นทุนในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ และบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาแล้วกว่า 1 แสนคน ผลที่ได้คือ ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถผลิตสินค้า/บริการให้มีราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26.67 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.19 มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.30 

ในการก้าวสู่ปีที่ 11 TCDC มีการปรับยุทธศาสตร์องค์กรใหม่ โดยขยายบทบาทตัวเองให้มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพื่ให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านกฎกติกาใหม่ของประชาคมโลก และการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่สร้างแบบแผนใหม่ของการผลิต และการบริโภค  ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ไทยยังอ่อนต่อการตั้งรับ

ดังนั้นจำเป็นมาก ที่จะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคจากต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำและสรรพยากรธรรมชาติมาสู่การใช้ฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น พูดง่ายๆคือ ใช้ต้นทุนด้านทรัพยการให้น้อยลง แล้วคิดให้มากขึ้น ทำอย่างไรเราจะทำน้อยได้มาก ทำอย่างไรเราจะขายผลผลิตจากความคิดและจากการเพิ่มมูลค่าได้

unnamed-3

ภารกิจใหม่ของ TCDC คิดมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย

Creative Vision
พัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางนโยบายต่างๆ ที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล โดย TCDC จะจัดทำโครงสร้างพื้นฐานหรือ Roadmap ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพ

Creative Center
เป็นผู้พัฒนา “Knowledge and Inspiration” นำเสนอความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ ผ่านบริการต่างๆ ผ่านการสร้างช่องทางและแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆอย่าง Digital Platform, TCDC สาขาใหม่, miniTCDC รวมถึง TCDC เจริญกรุง

Creative  Business
นำเสนอการสร้างธุรกิจที่เติบโต แข็งแรง ภายใต้การบริการต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจรายสาขา งานวิจัยที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจต่างๆ โดย TCDC ส่งเสริมธุรกิจผ่าน 4 แนวคิดคือ Consult / Network / Develop / Support

Creative Thailand
การเป็นได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญ และเข้าใจกระบวนการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ  ผ่านนิตยสาร “คิด”  หยิบฟรี โหลดอ่านฟรี  รวมทั้ง e-book ก็โหลดอ่านฟรีเช่นกัน และจัดกิจกรรมต่างๆที่ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ว่ามันจะนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจได้อย่างไร

 


  • 23
  •  
  •  
  •  
  •