LPN แต่งตั้ง CEO คนใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Shift to Change” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

  • 67
  •  
  •  
  •  
  •  

L.P.N. Development Group

L.P.N. Development Group ปรับกระบวนทัพเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างยั่งยืน แต่งตั้ง “นายโอภาส ศรีพยัคฆ์” เป็น CEO คนใหม่ ควบตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน “Shift to Change” ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพแบบบูรณาการ เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และเป็นไปตามแผนการสืบทอดตำแหน่งอีกด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) มีมติแต่งตั้งนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ LPN เป็นผู้สานต่อภารกิจในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ LPN โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้ บริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตามแนวทาง “Shift to Change” เพื่อสานต่อจากในปี 2560 ที่บริษัทได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการปรับเปลี่ยน” (Year Of Shift) โดยได้มีการปรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งกลุ่ม 5 บริษัทในเครือออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกบริษัทได้ใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเองในการพัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพให้กับลูกค้า

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2561 นี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมือง (Affordable House) ที่มีการบูรณาการอย่างครบถ้วนและครบวงจร ผ่านประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพที่สั่งสมมาตลอด 29 ปี เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพ ตลอดจนส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่เพื่อคนทุกวัย” อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในครั้งนี้ถือเป็นเพียงก้าวแรกของแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้บริหาระดับสูงมาเสริมทีมเพิ่มความแข็งแกร่ง ทั้งทางด้านการเงินและกลยุทธ์ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ นับเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ โดยการนำผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองและแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ มาผสมผสานกับทีมผู้บริหารเดิมที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ถือเป็น Key Man ที่ช่วยนำพาให้ LPN ผ่านพ้นวิกฤติในปี 2540 มาได้ และเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เติบโตมาพร้อมกับองค์กร มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่รอบด้าน โดยได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีความสำคัญหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และกรรมการผู้จัดการบริษัท LPN ก่อนจะก้าวสู่ตำแหน่งล่าสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


  • 67
  •  
  •  
  •  
  •