PEA พัฒนาต้นแบบระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย

  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

PEA_1

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA HiVE Platform) สำหรับบ้านพักอาศัย” โดยมีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย นายสุรงค์ บูลกุล นายดนุชา พชิยนันท์ นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ รศ.ดรวิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และนางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร ผู้บริหาร PEA พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA_3

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง PEA HiVE Platform และการสัมมนา PEA HiVE Platform สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ IoT และ Smart Appliances ที่มาจากทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชนและนักพัฒนาอิสระ

PEA_2

PEA HiVE Platform เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ มีจุดเด่นด้านการจัดการพลังงานเป็นเลิศสำหรับบ้านพักอาศัยและสอดคล้องกับพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เช่น Solar PV Rooftop เพื่อให้การใช้พลังงานสุทธิของบ้านเป็นศูนย์ (Net–Zero Energy) หรือใกล้เคียงและรองรับการใช้พลังงานในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะเปลี่ยนบ้านพักอาศัยธรรมดาให้เป็นบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ติดตั้งใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีประโยชน์ในการติดตาม ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งจากในและนอกบ้าน มีระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อบริหารจัดการจัดการพลังงาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมสถิติการใช้พลังงานภายในบ้านและเป็นระบบที่เปิดให้นักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงความต้องมากขึ้น

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 13
  •  
  •  
  •  
  •