ไปรษณีย์ไทย จับมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ยกระดับระบบงานไปรษณีย์ครบวงจร

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ไปรษณีย์ไทย จับมือ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ดำเนินโครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม” เพื่อยกระดับระบบงานไปรษณีย์แบบครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่ง มีศักยภาพในการรองรับปริมาณงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และพื้นที่อีอีซี รวมไปถึงมีความพร้อมในการให้บริการ ผ่านกระบวนการวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานไปรษณีย์ในมิติต่างๆ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร และ การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ภาคบริการ ฯลฯ ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมจำนวนมาก

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย จับมือ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ยกระดับระบบงานไปรษณีย์แบบครบวงจร ภายใต้โครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกระบวนการทำงานของไปรษณีย์ไทย รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม ผ่านการศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมทั้ง ระบบปฏิบัติงานภายในที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ ระบบการจัดการการขนส่ง ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมุ่งเสริมศักยภาพบุคลากรในระบบปฏิบัติการ ทั้งด้านรับฝาก ส่งต่อ และนําจ่าย ให้สามารถรองรับการเติบโตของปริมาณงานสินค้าอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) รวมถึงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Border Area) และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) เพื่อเตรียมพร้อมให้ไปรษณีย์ไทย สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้ในระยะยาว เพื่อตอกย้ำเบอร์หนึ่งด้านธุรกิจขนส่งของประเทศไทย ในฐานะไปรษณีย์ไทย…เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย นางสมร กล่าว

ศ.นพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับระบบขนส่งและโลจิสติกส์เป็นหลัก ผ่านการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรสองหน่วยงาน ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานไปรษณีย์ไทยในมิติต่างๆ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร และ การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ภาคบริการ เป็นต้น ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นระยะเวลา 3 ปี

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เป็นโครงการที่ผนึกเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร และสงขลานครินทร์ สู่การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนใน 9 กลุ่มคลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คลัสเตอร์โลจิสติกส์ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์อาเซียน คลัสเตอร์หุ่นยนต์ คลัสเตอร์พลังงาน คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์สุขภาพ และคลัสเตอร์วัสดุศาสตร์ ศ.นพ.ดร.มงคล กล่าว

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้บริหารจาก  ทั้งสองหน่วยงาน คือ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ ศ.นพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ร่วมลงนาม ณ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 7
  •  
  •  
  •  
  •