โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติรวบรวมเยาวชนนวัตกรผู้ที่ทำงานเพื่อพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Photo_UNDP_Group1

เยาวชนกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมโครงการ Youth Co:Lab – National Dialogue โดยเยาวชนผู้ที่มีมุมมอง แนวคิดและความสามารถใหม่ๆ ที่ให้ความสนใจกับการประกอบการทางสังคมเหล่านี้ พร้อมด้วยบุคคลชั้นนำที่ทำงานด้านนวัตกรรมในประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกันค้นหาและพัฒนาแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในกรอบของสหประชาชาติ

เนื่องจากปัญหาและความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการแก้ไข ไม่ใช่สิ่งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทำได้เพียงผู้เดียว โครงการ Youth Co:Lab – National Dialogue จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งซึ่งกันและกัน และจากตัวแทนของภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม อุปสรรคและความท้าทายต่างๆ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และการขยายตัวอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันทางโครงการก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานและความเข้มแข็งของนวัตกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยให้กว้างขวางและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

โดยกิจกรรมของโครงการ Youth Co:Lab นั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผู้ประกอบการทางสังคม
2. การร่วมกันสร้างการพัฒนาสำหรับอนาคตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมในภาคส่วนต่างๆ
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายของวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030 และเสริมสร้างเครือข่ายที่กระตุ้นให้คนไทยร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและมั่นคง

Photo_UNDP_speaker_SDG

โครงการ Youth Co:Lab ในระยะเวลาสี่วันนี้ได้รับการสนับสนุนหลักในระดับภูมิภาคจาก Citi Foundation และดำเนินการโดย Thailand Social Innovation Platform ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในการรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัย ภาครัฐและประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญ และวิสาหกิจเพื่อสังคม อาทิ Ahka Ama, YouPin, Ricult, Local Alike, Good Factory และอื่นๆอีกมากมาย มาเป็นวิทยากรแนะนำและพัฒนาเยาวชนผู้ร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สายการบิน AirAsia สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ Wonderfruit ในการสนับสนุนการดำเนินงานอีกด้วย

ภายในงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นพันธมิตรของ Thailand Social Innovation Platform สร้างร่วมมือผ่านการเสวนาภาครัฐสู่ชุมชน (Government to Community Dialogue) ในการค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระดับประชาชนและระดับผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ในขณะเดียวกัน เยาวชนก็เข้าร่วมการเสวนาและเวิร์คช็อปที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรค ความท้าทายและโอกาสต่างๆในบริบทของนวัตกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาศักยภาพในการคิดและการปฏิบัติเชิงธุรกิจที่จะช่วยสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศ นอกจากนี้เยาวชนยังมีโอกาสได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในแวดวงต่างๆทั้งภาคเกษตรกรรม ธรุกิจ เทคโนโลยี การพัฒนา และนวัตกรรม โดยภายหลังจากการเวิร์คช็อป เยาวชนนำเสนอถึงโครงการธุรกิจเพื่อสังคมของตนที่ได้พัฒนามาระหว่างเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงรางวัลและค้นหาผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้นวัตกรรมทางสังคมของตนก้าวสู่ขั้นต่อไป

โครงการYouth Co:lab ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนบนพื้นฐานของนวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

Photo_UNDP_Speaker

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •