คนไทยอ่านนิตยสารเพิ่ม เฉลี่ย 4 เล่ม/เดือน

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

สมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำรวจ “พฤติกรรมการบริโภคสื่อนิตยสารและแนวโน้มผู้อ่านนิตยสารในปี 2552” จากกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร จำนวน 2,637 ชุด ในเดือน ต.ค. 2552

กลุ่มผู้อ่านแบ่งเป็นผู้ชาย 34.8% ผู้หญิง 65.2% อายุเฉลี่ย 36 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 80% มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 70% และมีรายได้ครอบครัวมากกว่า 60,000 บาทต่อเดือน สัดส่วนสูงสุด 46.2% ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรายได้ระดับ A และ B กว่า 60%

พฤติกรรมการอ่านในรอบ 1 ปี พบว่า 60% อ่านหนังสือและนิตยสารเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 58.9% อ่านเท่าเดิม 29.3% และอ่านน้อยลง 11.8%

รูปแบบการอ่านนิตยสาร ซื้อเอง 88.1% สมัครเป็นสมาชิก 36.4% อ่านฟรีจากที่ต่างๆ 25.2% คนที่บ้านซื้ออ่าน 19.5% และเพื่อน/คนรู้จักซื้ออ่าน 10.6%

สถานที่ซื้อนิตยสาร จากร้านหนังสือที่มีสาขา 63.8% ร้านหนังสือทั่วไป 60.9% ร้านหนังสือในศูนย์การค้า 46.5% ร้านสะดวกซื้อ 28.3% ร้านหนังสือที่ไม่มีสาขา 10.6% และอื่นๆ 7.8%

ส่วนสถานที่อ่านนิตยสาร อ่านที่บ้าน 94.4% ที่ทำงาน 37.0% ร้านหนังสือ 23.3% สถานเสริมความงาม 20% ระหว่างเดินทาง 17.3% ห้องรับรองต่างๆ 13.1% โรงพยาบาล/คลินิก 9% ห้องสมุด/โรงเรียน 7.8% และอื่นๆ 3.1%

ส่วนระยะเวลาในการอ่านนิตยสาร ผู้อ่านใช้เวลา 1 ชั่วโมง 41.3% เวลา 1-2 ชั่วโมง 34.4% เวลา 2-3 ชั่วโมง 13.9% และเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไป 10.4% โดยเฉลี่ยผู้อ่าน 76% ใช้เวลาอ่านนิตยสารแต่ละเล่มประมาณ 1-2 ชั่วโมง

จำนวนนิตยสารที่อ่านเฉลี่ยต่อเดือน 1-3 เล่ม 48.9% จำนวน 4-5 เล่ม 30.5% จำนวน 6-10 เล่ม 16.8% และจำนวนมากกว่า 10 เล่ม 3.8% จะเห็นได้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้อ่านทั้งหมด อ่านนิตยสารตั้งแต่ 4 เล่มขึ้นไป/เดือน

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้อ่านมีพฤติกรรมอ่านนิตยสารซ้ำ 1 ครั้ง 19.1% ซ้ำ 2 ครั้ง 38.8% ซ้ำ 3 ครั้ง 26.0% จะเห็นได้ว่าเกือบ 90% อ่านนิตยสารซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง โดยส่วนใหญ่อ่านซ้ำ 2-3 ครั้งขึ้นไป

ที่มา: เอแบคโพลล์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •