การป้องกันเชิงรุกด้วย ‘Crowd management’ กุญแจสำคัญของชุมชนและองค์กรในการก้าวข้ามวิกฤต COVID-19 ด้วยโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะและ AI จาก ‘เทนเซ็นต์ คลาวด์’

 • 37
 •  
 •  
 •  
 •  

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า COVID-19 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน และผลักดันให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การปรับตัวและมาตรการป้องกันต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้คนและธุรกิจสามารถดำเนินต่อและก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ และภายใต้สถานการณ์ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ ขึ้น เทคโนโลยี Cloud และ AI ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการฝูงชน หรือ Crowd management ซึ่งถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องรับมือกับมวลชน หรือคนหมู่มากควรให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนช่วยลดข้อจำกัดให้กับชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

‘Crowd management’ จำเป็นต่อองค์กรยุคใหม่อย่างไร?

 

คุณโพชู หยาง รองประธานอาวุโสกลุ่มเทนเซ็นต์ คลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล ขยายความให้ฟังว่า “Crowd Management เป็นมาตรการที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นในการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งการที่จะบริหารจัดการคนจำนวนมากให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดี อย่างเช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงานกันมากขึ้นเพื่อคัดกรอง ป้องกัน และลดความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง

 

ยกระดับ Crowd Management ด้วยโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะและ AI ‘เพิ่มประสิทธิภาพ’ การป้องกันเชิงรุก

 

เทคโนโลยีคลาวด์อัจฉริยะ และ AI สามารถเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพด้าน Crowd management พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานบริหารจัดการด้านสุขภาพขององค์กรต่าง ๆ ได้อย่างลงตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย Tencent Cloud ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์มาตรฐานระดับโลก ได้ยกตัวอย่างบริการและโซลูชันอัจฉริยะ ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ

 • โรงพยาบาล หรือหน่วยงานทางการแพทย์

เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในช่วงวิกฤตนี้ และต้องใช้บริการหลากหลายเข้ามาช่วย เช่น แอปพลิเคชัน VooV Meeting จากเทนเซ็นต์ ซึ่งเป็นโซลูชัน Video Conference ผ่านระบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ ช่วยเสริมการให้บริการ Telemedicine เพื่อแพทย์สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คนไข้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น หรือ Tencent AIMIS Medical Image Cloud โซลูชันที่ช่วยให้ขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น รวดเร็วขึ้นด้วยการใช้ AI ในการอ่าน และวิเคราะห์ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เพื่อคัดแยกผลตามกลุ่มอาการป่วยจากรูปแบบการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เทคโนโลยี Cloud ในการจัดเก็บไฟล์เอกสารสำคัญของคนไข้ เช่น บันทึกการรักษา ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ เอกสารใบสั่งยา เป็นต้น เพื่อให้แพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ห้างสรรพสินค้า

อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยี Cloud และ AI ร่วมกับ IoT ในการบริหารจัดการความหนาแน่นในพื้นที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ รวมถึง ช่วยลดกำลังคนหรือขั้นตอนในการดูแลเรื่องการบริหารพื้นที่ได้ ด้วย Temperature Sensor การใช้เทคโนโลยีตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับความร้อนในพื้นที่ จากนั้นข้อมูลจะถูก AI ประมวลและวิเคราะห์ผลบนระบบปฏิบัติการ Cloud ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำ Heat Map เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการความหนาแน่นของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้น Tencent Cloud ยังมีเทคโนโลยีคลาวด์อัจฉริยะและ AI ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานด้าน Crowd Management อื่นๆ เช่น Optical Character Recognition (OCR) เทคโนโลยีการจดจำตัวอักษร ที่สามารถแปลงภาพตัวอักษรทั้งตัวพิมพ์และลายมือในเอกสารต่างๆ เป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือ Robotic Process Automation (RPA) ที่นำมาผสานใช้กับระบบปฏิบัติการ Cloud และ AI เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว ด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้เป็นในรูปแบบของอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถทำงานที่เป็นประจำซ้ำๆ ได้เหมือนกับมนุษย์

 

‘ความเชี่ยวชาญ’ ประสบการณ์ที่ลอกเลียนแบบไม่ได้

 

นอกจากการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยี และโซลูชันให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการใช้งานของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมแล้ว Tencent Cloud ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์อัจฉริยะมาตรฐานระดับเวิล์ดคลาส ยังมีจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึก ด้านการให้บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จากบริษัทแม่ ซึ่งมีจุดเด่นทั้งความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการมีทีมสนับสนุนในประเทศไทย ที่สามารถให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าคนไทย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศได้อย่างดี นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก Tencent Cloud จะช่วยผลักดัน เพิ่มขีดความสามารถ และเสริมประสิทธิภาพในการยกระดับการบริหารจัดการด้านสุขภาพของทุกองค์กรได้อย่างแน่นอน


 • 37
 •  
 •  
 •  
 •