‘CP’ ย้ำ ‘คู่ค้าคือคู่ชีวิต’ และ ‘เทสโก้ โลตัส’ จะเป็นแพลตฟอร์มพา SME บุกตลาดอินเตอร์

 • 243
 •  
 •  
 •  
 •  

หลังจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) อนุมัติดีลในการซื้อ ‘เทสโก้’ ทั้งในไทยและมาเลเซียด้วยมูลค่า ด้วยมูลค่า 3.38 แสนล้านบาท ทาง ‘กลุ่มซีพี’ (CP) ได้ออกมาเผยถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อจากนี้ว่า ‘คู่ค้าคือคู่ชีวิต’ ที่จะเติบโตไปด้วยกัน  และ ‘เทสโก้ โลตัส’ จะเป็นแพลตฟอร์มพา SME ไทยขยายตลาดไปต่างประเทศ

กลุ่มซีพี ได้ย้ำว่า ทุกประเทศล้วนมีธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่สนับสนุนกันเพื่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ โดยธุรกิจขนาดใหญ่ในแต่ละประเทศมีความจำเป็นในการเป็นกันชนเพื่อแข่งขันกับผู้เล่นระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจไทยเหลือผู้เล่นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ราย เพราะไม่ว่าธนาคาร โทรคมนาคม ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่ล้วนมีเจ้าของเป็นต่างชาติ

ดังนั้นการสนับสนุนให้คนไทยร่วมด้วยช่วยกัน  โดยธุรกิจใหญ่จะทำหน้าที่เปิดตลาดให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยเฉพาะการพาออกไปแข่งขันในต่างประเทศ จึงมีความสำคัญ

สำหรับดีลเทสโก้ โลตัส ที่กลุ่มซีพีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ในการซื้อกลับมาจาก ‘เทสโก้ สหราชอาณาจักร’ ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องพัฒนา SME 10% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ทำให้คู่ค้าและผู้ประกอบการคลายความกังวล นอกจากนี้เงื่อนไขการค้าทั้งหมดกลุ่มซีพีจะคงไว้แบบเดิม

ในส่วนของพนักงาน ซีพีไม่มีนโยบายปลดพนักงาน และซีพียืนยันมอง ‘คู่ค้าคือคู่ชีวิต’ หากคู่ค้าอยู่ไม่ได้ ซีพีจะดำเนินธุรกิจได้อย่างไร ซึ่งในหลักการที่แท้จริงแล้วความอยู่รอดของธุรกิจ ตลาดและลูกค้าเป็นผู้กำหนด

เช่นกรณีของ ‘แม็คโคร’ เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นได้ชัดในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน กับ ‘บริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด’ ผู้ผลิตแบรนด์ PS Food จำหน่ายเนื้อสุกรแช่เย็น/ แช่แข็ง และแปรรูปเนื้อสุกรเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น หมูสไลด์ หมู่นุ่ม หมูสเต็ก หมูหมัก ที่พัฒนาและเติบโตจนก้าวขึ้นมาเป็น SME ขนาดใหญ่ มีสินค้าจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ และเป็นคู่ค้ากับเม็คโครมากว่า 29 ปี ทำยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%ทุกปี

อย่างไรก็ตาม การรวมธุรกิจระหว่างซีพีและเทสโก้ โลตัส ทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้กำหนดมาตรการเพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการแข่งขันในตลาดร้านค้าปลีก ค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภคไว้ ได้แก่

 1. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน กระทำการรวมธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นระยะเวลา 3 ปี (ไม่รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซ)
 2. ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารเทสโก้ โลตัส เพิ่มสัดส่วนของยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เทสโก้ สโตร์ส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี
 3. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกันในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค ใช้ข้อมูลร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยให้ถือว่าเป็นความลับทางการค้า
 4. ให้บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด คงเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ได้มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงไว้ เป็นระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิม และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบนั้น ๆ ด้วย
 5. ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้วยการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) เป็นระยะเวลา 30 – 45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารเรียกเก็บเงิน เป็นระยะเวลา 3 ปี
 6. ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต้การดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นรายไตรมาสหรือตามระยะเวลาที่กำหนดตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากำหนด เป็นระยะเวลา 3 ปี
 7. ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตรวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกันในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ดี เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัดและต้องไม่กระทำการที่เป็นข้อห้ามของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

 • 243
 •  
 •  
 •  
 •