สานต่อสู่ปีที่ 13 ‘โตโยต้า’ จัดกิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเรา หวังสร้างเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน

  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  

ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 12 ปี สำหรับโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้แนวคิดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชนและโรงเรียน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีสถาบันการศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนไปแล้วกว่า 286 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 225 แห่ง และชุมชนกว่า 140 แห่งทั่วประเทศ เกิดแผนงานรวม 3,440 โครงการ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 20,000 ตัน

สำหรับกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 286 โครงการ จากโรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แนวทางสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน อาทิ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การอนุรักษ์น้ำ และการเดินทางอย่างยั่งยืน

1

โดยผู้ชนะในโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 มีทั้งสิ้น 6 ทีม แบ่งเป็นประเภทโรงเรียน และประเภทชุมชน

 

ประเภทโรงเรียน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง กับโครงการกันตังพิทยากร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ตั้งคณะทำงานลดเมืองร้อนในทุกด้าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กับโครงการวชิรวิทย์ ร่วมใจประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นลดใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม กับโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราชาวศรีโคตรบูรณ์ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

2

ประเภทชุมชน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านม่อนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา กับโครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจ ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนบ้านดอนแยง เทศบาลตำบลหงาว อ.เถิง จ.เชียงราย กับโครงการลดขยะ ลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืนที่ดอนแยง เน้นการลดขยะให้เป็นศูนย์หรือเหลือน้อยที่สุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนบ้านดงมะปินหวาน เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กับโครงการดงมะปินหวานกินอยู่รู้ค่า เพิ่มป่าในบ้าน ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มแหล่งอาหาร ลดขยะ สร้างรายได้

ซึ่งทั้ง 6 ทีม ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพ.ค.2560 เพื่อเปิดประสบการณ์ความรู้ แนวความคิดสร้างสรรค์ ด้านนัวตกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3

ทีมโรงเรียนกันตังพิทยากร มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมครู ชี้แจง วางแผนดำเนินกิจกรรม รวมถึงบูรณาการเพื่อลดเมืองร้อนสู่หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีแกนนำร่วมกันสำรวจพื้นที่ทั่วโรงเรียนเพื่อหาจุดปล่อยและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และร่วมกันทำแผนที่คาร์บอน เพื่อนำมาวิเคราะห์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการกันตังพิทยากร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา อาทิ ลดเมืองร้อนด้วยการลดขยะ ลดการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์น้ำ การใช้วิถีชีวิตสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

4

ส่วนชุมชนบ้านม่อนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสาง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาขีพเกษตรกรรมและจักสานไม้ไผ่ จากการจัดประชาคมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาชุมชนพบว่ามีปัญหาเรื่องขยะและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจ ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม 3 ลด 3 เพิ่ม เป็นแนวทางการดำเนินงานโดยมีประชาชนทุกหลังคาเรือนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อาทิ ลดขยะ ลดใช้ไฟฟ้า ลดการเดินทาง เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์น้ำ และใช้วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา

อย่างไรก็ตาม ยังมีการจัดงานวันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน เพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวด พร้อมเปิดตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ 13.

5


  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE