ศิริราช เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดูแลกันและกัน” เล็งเห็นความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ

  • 691
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนในสังคมสูงวัย “ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ศิริราชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และไanด้มีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหลายภาคส่วน และในปีนี้เราจึงได้เริ่มต้นโครงการจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นต้นแบบในการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการดูแลระยะกลาง หรือ Intermediate Care ตามหลักทางวิชาการของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (geriatric medicine) กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้วสามารถกลับไปฟื้นฟูร่างกายต่อที่บ้านได้ด้วยความพร้อมและปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุเองและญาติผู้ดูแล ขณะเดียวกันช่วยลดระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงขึ้น และป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก”

Siriraj Hospital

“สังคมผู้สูงอายุ” ไม่ได้จำกัดความถึงผู้สูงอายุตามเกณฑ์เท่านั้น หากแต่เป็นเราทุกคนที่ล้วนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเข้าใจ โดยมีศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความมั่นใจและกำลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยสูงอายุ อันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และขยายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างยั่งยืน

Siriraj Hospital

“เพราะการรักษา ไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาล” ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จึงมุ่งหวังให้คนไทยทุกครอบครัวได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมรักษา ฟื้นฟู ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก รวมถึงสร้างศักยภาพในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างต่อไปในอนาคต

“รักษา ด้วยความรัก” “รักษาด้วยการเรียนรู้” “รักษาด้วยการดูแล”

Siriraj Hospital

“โรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือ บ้าน… หมอพยาบาลที่ดีที่สุด คือคนในครอบครัว”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ กองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาศิริราช  016-2-51252-9

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาศิริราช  638-2-13545-6

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาศิริราช  901-7-00988-8

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ศิริราชรักษภิบาล” 016-3-04590-7

บริจาคโดยกด *984*100# โทรออก บริจาคครั้งละ 100 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-414-1414

Siriraj Hospital

เพราะ “การให้” เท่ากับ “รักษา”

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 691
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE