SCG กับหนังโฆษณาตัวใหม่ “พลังปัญญา” ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทําให้ชีวิตดีขึ้นได้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SCG เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “พลังปัญญา” ถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการร่วมมือระหว่าง SCG มูลนิธิมั่นพัฒนา กองทัพบก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ หอการค้าไทย ผ่านกลุ่มพนักงาน SCG ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน โดยมีตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ จ.สกลนคร และนครราชสีมา ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์หลังเข้าร่วมโครงการพลังปัญญา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดให้สามารถเกิดการคิดนอกกรอบ ความกล้าที่จะลองทําในสิ่งใหม่ที่เพิ่มคุณค่าจากการทำแบบเดิมซ้ำนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน และเกิดการแบ่งปันสู่ชุมชนอื่น

SCG-1

หนังโฆษณาชุดนี้ที่บอกเล่าเรื่องราวของเกษตรกร 2 คน คือ พ่อบุญเชิด สีเขียว และแม่เดือนเพ็ญ ทิศรักษ์ ที่ใช้ “พลังปัญญา” เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ กับผลลัพธ์ที่แตกต่างของแต่ละคน คือ

• พ่อบุญเชิด สีเขียว ได้เปลี่ยนกรอบความคิด ทําให้รู้ว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆ
ซึ่งปัจจุบันพ่อบุญเชิดสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการทําเกษตรผสมผสาน ปลูกผักผลไม้นอกเหนือจากการทำนาเพียงอย่างเดียว

• แม่เดือนเพ็ญ ทิศรักษ์ เปลี่ยนกรอบความคิด ทําให้รู้ว่าความรู้ใหม่เกิดขึ้นได้ถ้าหัดสังเกต เช่น ตรงไหนที่มีมูลวัว ตรงนั้นหญ้าก็ขึ้นงาม จากการสังเกตจึงกลับมาพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในชุมชน

SCG-3

หนังโฆษณาชุดนี้ทําให้เห็นว่า “พลังปัญญา” สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

httpv://youtu.be/JO1ptTZt9RQ

โครงการ “พลังปัญญา” ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง SCG และภาคีเครือข่ายได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา กองทัพบก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหอการค้าไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สู่ความสุขที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการสร้างปัญญาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัย คิดนอกกรอบได้โดยยึดหลักเหตุและผลจนนําไปสู่การแก้ไขปัญหา และขยายความรู้สู่ชุมชนอื่น จนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

SCG-2

ปัจจุบันโครงการ “พลังปัญญา” ได้มีจัดอบรมให้กับเกษตรกรและผู้นําชุมชนในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรจากโครงการพลังปัญญารุ่นที่ 1 ประมาณ 500 คน และกำลังขยายผลสู่ชุมชนต่างๆ ผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพลังปัญญา สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/palungpanya

SCG มีความเชื่อว่า “พลังปัญญา” ที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงและทําให้ชีวิตของเกษตรกร รวมถึงชุมชนดีขึ้นได้พึ่งพาตนเอง และสามารถสร้างสังคมความสุขอย่างยั่งยืน

SCG-4


  •  
  •  
  •  
  •  
  •