ผลวิจัยชี้ ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผลจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย ผนวกกับปัจจัยลบจากความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ปรับพฤติกรรมการบริโภคโดยเน้นการระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : อีกทั้ง ยังคาดการณ์ว่าสภาพการตลาดโดยรวมซบเซาไปจนถึงปลายปี 2552 ทำให้บรรดาผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจึงต้องปรับกลยุทธ์การตลาด ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 นี้ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส และเป็นแนวทางในการประคองตัวให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ 

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สำรวจ “พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพฯ” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,555 คน สำรวจระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลการสำรวจได้ว่า คนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51 เริ่มหันมาเก็บออมมากขึ้น

โดยเก็บออมไว้ในรูปของเงินสด เงินฝากประจำ ซื้อทองคำแท่ง/ทองรูปพรรณ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น รวมทั้งคนกลุ่มนี้ยังชะลอการซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ เช่น รถยนต์ บ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ เป็นต้น ออกไปก่อน

เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต โดยเฉพาะการไม่มีงานทำ หรือหางานพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือนไม่ได้ 

ในส่วนของการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น คนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.6 มีการปรับพฤติกรรม คือ ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสันทนาการ โดยเฉพาะการรับประทานอาหารนอกบ้าน ลด/งดการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นคนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างลดซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เพิ่มการตรวจสอบราคาก่อนซื้อ และเลือกสถานที่ซื้อ

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี และราคาประหยัด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43.4 ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าไม่ได้ปรับพฤติกรรมนั้น มีอยู่ถึงร้อยละ 15.7 ที่ระบุว่ามีการปรับพฤติกรรมต่างๆไปแล้ว และถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆมากที่สุดอยู่แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตการณ์นั้นย่อมมีโอกาสรับทรัพย์ของหลากหลายธุรกิจ รวมไปถึงบรรดาผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้ทัน และคาดเดาทิศทางความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง คือ ผู้ที่สามารถจะประคองตัวอยู่รอด และได้เก็บเกี่ยวอานิสงส์จากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้

Source: กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •