รู้จัก 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจอัพเกรดใหม่จาก “เอแบค” เน้นเรียนรู้จากการทำจริง ออกแบบการเรียนได้เอง จบได้ใน 3 ปี ตอบรับโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน

  • 197
  •  
  •  
  •  
  •  

 

โลกธุรกิจในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้คนทำงานในทุกระดับในธุรกิจที่อยู่ในทุกๆ อุตสาหกรรมต้องปรับตัวตามให้ทันเพื่อความมั่นคงของทั้งคนทำงานเองและองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดแรงงานและโลกธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ไม่เฉพาะโลกธุรกิจที่ปรับตัวเท่านั้น สถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่ถือว่าเป็นเสาหลักในการผลิตบุคลาการออกสู่ตลาดแรงงานและโลกธุรกิจก็ปรับตัวตามเช่นกัน

ล่าสุด คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ได้ปรับหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration (BBA) ให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจในยุคนี้ พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจขึ้นใหม่อีก 2 หลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก นั่นก็คือ Sustainable Business Management (SBM) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนออกสู่โลกธุรกิจ และอีกหลักสูตรนั่นก็คือ Design & Digital Innovation (DDI) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ที่ผลิตบุคลากรที่สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ Start-up ได้

 

Sustainable Business Management (SBM) หลักสูตรบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 

Sustainability หรือ ความยั่งยืน เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของโลกธุรกิจเพราะเป็นแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา Climate Change ที่กำลังทำให้โลกเดินหน้าสู่หายนะ การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด Environment, Social and Corporate Governance (ESG) จึงเป็นสิ่งจำเป็นและไม่ใช่สิ่งที่จะทำโลกอยู่รอดเท่านั้น แต่ยังทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ ABAC เปิดหลักสูตร Sustainable Business Management (SBM)หลักสูตรบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ขึ้นมาโดยเฉพาะหลักสูตร SBM นี้จะเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกลยุทธ์อย่างมืออาชีพมีทักษะที่จำเป็นต่างๆเช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ESG Mindset ที่ขาดไม่ได้การดำเนินธุรกิจทุกวงการ

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงติดอาวุธความรู้ด้าน Sustainability ในอุตสาหกรรมพลังงาน การบริหาร การผลิต อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึง การธนาคารหรือ Green Finance ให้ได้เรียนรู้กัน

นอกจากนี้หลักสูตร SBM จะแบ่งสัดส่วนการพัฒนาทักษะของนักศึกษาโดยเน้นที่จากการปฏิบัติจริง 60% และจากการบรรยายในสัดส่วน 40% สามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลาเรียน 3 ปี เหมาะกับคนที่ต้องการก้าวสู่โลกการทำงานรวดเร็วขึ้น ทั้งยังสามารถโอนหน่วยกิจเรียนต่อต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมได้ในระยะเวลา 1 เทอมกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ในยุโรป สหราชอาณาจักร และในเอเชีย เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาทักษะความรู้ในหลักสูตรรวมถึงทักษะด้านภาษาไปอีกขั้นได้

 

Design & Digital Innovation (DDI) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

 

Design & Digital Innovation (DDI) หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปีเช่นกันเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง “ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต โดยเรียนรู้จากนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ผ่านการฝึกฝนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการออกแบบ และ ด้านการพัฒนาบุคคลและองค์กร

หลักสูตรนี้นอกจากจะเน้นการเรียนแบบทีละวิชา (Block Teaching) ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าหลักสูตรทั่วไปแล้วยังเน้นให้ การปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและนักเรียน และที่น่าสนใจก็คือ มีการเปิดพื้นที่ในการสร้างธุรกิจแบบ Start-Up จากการลงมือทำจริง จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างธุรกิจจากไอเดียที่มีด้วย Sandbox โมเดล นำไปสู่การทำธุรกิจ Start-Up ของจริงตั้งแต่ในชั้นเรียน นักศึกษาจะเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไอเดียธุรกิจ การหาทุน การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมไปถึงการ Scale ธุรกิจให้ขยายฐานเติบโตทั้งในและต่างประเทศต่อไปโดยมี Mentor ที่ให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน ดังนั้นการเรียนรู้จัก Sandbox โมเดลนี้จึงจะทำให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง

 

 

ในหลักสูตร DDI ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น สหพัฒน์ (SPC), TRUE Digital, Google, Microsoft, Minor และ Shopee เป็นอีกช่องทางให้ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ โดยหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ คือ เลือกเรียนรายวิชาของคณะ 2 เทอม หรือเลือกเรียนรายวิชาของคณะ 1 เทอม และเลือกฝึกงาน 1 เทอมและแน่นอนว่าหลักสูตรนี้ยังอัดแน่นไปด้วยความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ การเขียนโค้ด การตลาดและการเงิน แบบครบถ้วนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป

 

Bachelor of Business Administration (BBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจปรับปรุงใหม่

 

นอกจากนี้  ABAC ยังเสริมความแข็งแกร่งของหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการปรับปรุง หลักสูตร Bachelor of Business Administration (BBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจ ให้เหมาะกับคนที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ติดตัว ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจด้วยวิชา Major และ Minor ที่สามารถเลือกได้เอง

BBA เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาการเรียน 3 ปีครึ่ง สามารถเลือกวิชาเอกได้หลากหลายตามความถนัดไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบริหารธุรกิจระดับโลก การเงินและการบริหารความเสี่ยง การบริหารธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว การบริหารธุรกิจดิจิทัล รวมถึงการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยหลักสูตร BBA นี้นอกจากความรู้จากการเรียนและการปฏิบัติจริงแล้ว ยังจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริงและประสบการณ์ของผู้บริหาร-เจ้าของกิจการตัวจริง เพื่อนำต่อยอดสร้างความสำเร็จในอนาคต และได้รับใบรับรอง (Certificate) ที่ได้มาตรฐานระดับสากลด้วย

ทั้งหมดนี้คือ 3 หลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ที่ ABAC อัพเกรดขึ้นใหม่ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ตั้งแต่การยกระดับความรู้และทักษะด้วยการลงมือทำจริง เปิดประตูแห่งโอกาสทั้งการศึกษาในต่างประเทศรวมถึงโอกาสของการทำงานในองค์กรชั้นนำระดับโลก 

 

 

ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม ABAC จึงติดอันดับท็อปของมหาวิทยาลัยนานาชาติของประเทศไทย ในมุมมองของนายจ้างจากผลการสำรวจโดย Intage (Thailand) ในปี 2023 ที่ผ่านมา เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า ABAC สามารถสร้างบุคลากรที่มี Mindset ของผู้ประกอบการ พร้อมรับกับความเสี่ยง และยังสามารถปรับตัวได้กับวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี

 

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาหลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีที่เป็นเส้นทางสู่โลกการทำงานอย่างมั่นคง มีความยืดหยุ่นในการเรียน สร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง รวมถึงเปิดโอกาสการศึกษาในต่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรได้ที่ตามช่องทางด้านล่างนี้

 

หลักสูตร #SBM สาขาการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

หลักสูตร #DDI สาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

หลักสูตร #BBA ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 


  • 197
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE