ETDA นำร่อง FEGO เปิดห้องเรียนความรู้เรื่องเทคโนโลยี เสิร์ฟตรงถึงผู้บริหาร-คีย์แมนระดับประเทศ

  • 51
  •  
  •  
  •  
  •  

ยุคที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด กำลังเป็น Big Challenge ที่ประเทศไทยต้องข้ามผ่านให้ได้ในวันนี้

แต่ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว อีกสิ่งที่น่าจะเป็น “วิกฤต” ไม่น้อยกว่ากัน ก็คือการที่คนในประเทศกลับไม่มีความรู้ หรือไม่สามารถเข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนโลกอย่าง “เพียงพอ”

ไม่เว้นแม้แต่บุคคลที่อยู่ในระดับ High Level ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจในเชิง Policy ซึ่งหากมีความ “กลัวเทคโนโลยี” แล้ว ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะเกิดการขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อ

ดังนั้นในช่วงที่ประเทศไทยจะต้อง Transformation ตัวเองในหลายๆ มิติ ฟากฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายฝ่าย ยังเล็งเห็นถึงอีก Big Change ที่ประเทศไทยต้อง “ปั้น” เพื่อให้เกิดอย่างเร่งด่วน นั่นคือการมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมด้านองค์ความรู้ และทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวได้ เพื่อที่จะเปลี่ยน Mindset คนไทยให้พร้อม เท่าทันกับยุค Disruptive Technology

แนวคิดดังกล่าว นำมาสู่การแจ้งเกิดหน่วยงานระดับชาติที่จะเป็นสื่อกลางเรื่องเทคโนโลยี สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต หรือ FEGO สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในขณะนี้ ที่จะเปิดทั้งการมองมุมกว้างและเทคนิคเชิงลึก แก่กลุ่มผู้บริหารระดับ “เข็มทิศ” ของประเทศจากทุกวงการ

ETDA_1

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เปิดเผยถึงความจำเป็นของการมีหลักสูตรดังกล่าวว่า โลกเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เพราะเทคโนโลยี ที่ไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนประเทศไทยล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อม ประเทศไทยหรือทุกคนก็ต้องได้รับผลพวงจากความเปลี่ยนแปลง

ซึ่งความที่เทคโนโลยีไปเร็วมาก อาจทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วกลายเป็นล้าสมัยในวันนี้ รวมถึงคนที่เรียนจบมานานแล้วก็ยังต้องลุกมาอัพเดทความรู้ต่างๆ ในโลกยุคใหม่

“นอกจากนี้การศึกษาไทยยังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ยุคเทคโนโลยีต้องการ นั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) ดังนั้น การที่จะผสมผสานองค์ความรู้เหล่านี้ จึงต้องมีหลักสูตรที่มาปิดช่องว่างในช่วงที่ระบบการศึกษากำลังปฏิรูป”

สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตซึ่งก่อตั้งโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การชวนคิด หรือ Think Tank จากการผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เข้าด้วยกัน รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย หรือ Beat Practice ที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างสูงสุด

ซึ่งภารกิจแรกของสถาบันฯ เริ่มต้นด้วยการจัดทำหลักสูตร Future Economy and Internet Governance – Executive Program หรือที่เรียกว่า FEGO ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ จากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นระดับผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้มารวมตัวกันเป็นนักเรียนในห้องเรียนเฉพาะกิจอีกครั้ง

“ที่นี่ทุกคนต้องกลายเป็นนักเรียน ผู้บริหารระดับท็อปต้องเป็นกลุ่มแรกที่เป็นนักเรียน” ดร.สุรเกียรติ์กล่าว

อีกความไม่เหมือนใครของหลักสูตรนี้ คือการดีไซน์รูปแบบการเรียน โดยมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงจากแวดวงต่างๆ ของประเทศ มาร่วมเป็นผู้เรียนกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งสตาร์ทอัพ Youngblood รุ่นใหม่ โดยทาง ETDA ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงกระบวนการ ผลัดกันเรียน ผลัดกันสอน ที่จะทำให้ทุกคน ได้มีโอกาสในการนำเสนอแนวคิดในรูปแบบที่ไม่เคยพูดในเวทีไหนมาก่อน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะสลับบทบาทกันเป็นผู้เรียนและผู้สอน เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นภาพใหญ่ เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนรู้ลึกอย่างชัดเจน

ETDA_2

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า FEGO เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานก้าวสู่ยุค Digital Economy ได้อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ธีมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทันกับกระแสยุคดิจิทัลในขณะนี้ ได้แก่ 1. Getting to Be Digital Transformer เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมพร้อมเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ไม่กลัวเทคโนโลยี เข้าใจถึงพลังของโซเชียลมีเดีย และมีการศึกษาเป็นรายกรณี ทั้งจากผู้บริหารรุ่นใหม่ บล็อกเกอร์ และยูทูปเบอร์ ที่เป็นอินฟูเอนเซอร์ระดับแถวหน้า

2. Bird’s- eye View over Disruptive Technology มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมองภาพกว้างและลงลึกบางเรื่องที่สำคัญ เช่น Pure Technology, Innovation(Cloud Computing, AI, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Cybersecurity, Quantum Technology) และNew Business Model (e-Commerce, FinTech, Cryptocurrency, Global Platform and Case Studies from Unicorn Startup)

3. Look Beyond Disruptive Technology and Deep Dive into Policy and Legal Issue, and Internet Governance เน้นให้ผู้เข้าอบรมมองประเด็นเชิงนโยบาย ความซับซ้อน ข้อจำกัดของกฎหมาย และประเด็นเชิงสังคมที่ต้องช่วยกันทำให้เกิด Governance เพื่อสังคมที่ดีกว่า

ETDA_3

สำหรับการอบรมหลักสูตร FEGO รุ่นที่ 1 นำร่องเปิดห้องเรียนไปแล้วถึง 5 คลาสส์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  โดยอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้นกว่า 36 ชั่วโมง

การอบรมในรุ่นแรกมีทั้งผู้นำภาคนโยบาย ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ ทั้งจากสายการเมือง การปกครอง การศึกษา สื่อมวลชน ภาคธุรกิจ  ฯลฯ เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คนในหลักสูตรนี้ อาทิ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์  นิกร ประจวบ ไชยสาส์น จำนง จุติ ไกรฤกษ์ วสันต์ ภัยหลีกลี้ แพตริเซีย มงคลวนิช ผศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นต้น

“รุ่นแรกเป็น learning by doing ออกแบบให้เหมาะกับยุคสมัย รุ่นสองจะลึกมากขึ้นและเทคโนโลยีใหม่มากขึ้น ซึ่งเรามองทุกคนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในรุ่นแรก เราคาดหวังให้สิ่งที่เรียนได้รับการนำเสนอไปยังรัฐบาล” สุรางคณากล่าว

httpv://youtu.be/ZA7jVhj83gE

ซึ่งหลังจากการอบรมในรุ่นที่ 1 แล้ว ETDA มีเป้าหมายต่อไปที่จะจัดทำเวทีในรูปแบบต่างๆ เช่น Open Forum หรือ Dinner Talk เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดสำหรับสังคมในวงกว้างมากขึ้น เป็นการขยายผลของหลักสูตร ทั้งในมุมมองทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะนำไปสู่การต่อยอดเพื่อให้เกิดแนวทางในการอบรมหลักสูตรให้กับผู้อบรมรุ่นต่อไป

ETDA_4


  • 51
  •  
  •  
  •  
  •