Marie France ปีนี้ ของดการลงทุน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

logo_mariefranceจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ ที่มีที่ท่าจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจะระวังในเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น และจากที่ สศช. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2552 ว่าอาจจะติดลบ 1% หรือ 0%

ทำให้ ปีนี้ Marie France วางนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยจะชะลอการขยายสาขาที่คาดว่าจะต้องใช้งบลงทุนกว่า 30 ล้านบาท และยกเลิกกลยุทธ์การการตลาดด้วยการใช้พรีเซ็นเตอร์ เนื่องจากมองว่าการตลาดในยุคนี้ใช้พรีเซ็นเตอร์กันมากทำให้ผู้บริโภคเกิดการไม่เชื่อถือ (ข้อมูลจากที่บริษัทเคยมีการสุ่มสำรวจเมื่อปลายปีที่ผ่านมา)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •