ไฟเขียว “ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กระท่อม” ศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

  • 104
  •  
  •  
  •  
  •  

กัญชา

เกิดกระแสทั้งคัดค้านและสนับสนุนมาซักระยะหนึ่งแล้ว สำหรับประเด็นการพิจารณาให้สามารถนำ “กัญชา-ใบกระท่อม” มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย ล่าสุด มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุม สนช. มีมติพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้สามารถนำกัญชาและใบกระท่อมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกกฎหมาย

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 166 ไม่เห็นด้วย ไม่มี และงดออกเสียง 13 เสียง ซึ่ง สมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมติดังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล้ว มีทั้งสิ้น 17 มาตรา โดยมีทั้งการแก้ไข ตัดออก และเพิ่มขึ้นใหม่ในหลายมาตรา ทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมในอีกหลายประเด็น

“การปรับแก้ครั้งนี้เป็นไปใน 2 ประเด็นหลัก คือ การควบคุมการอนุญาติผลิต นำเข้า-ส่งออก จำหน่ายยาเสพติด หรือมีไว้ในครอบครองประเภท 2 และ 5 ออกจากกันอย่างชัดเจน และแก้ไขในส่วนของบทเฉพาะกาล รวมถึงการเพิ่มผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มองค์กรประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ยังต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ส่วนสาระสำคัญอยู่ที่การเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและกระท่อมซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท 5 ไปใช้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงการใช้รักษาภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ได้ด้วย”

อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศก็มีการพิจารณานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วหลายประเทศ อาทิ โปแลนด์, แคนาดา, ออสเตรเลีย และในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น


  • 104
  •  
  •  
  •  
  •