คนกรุงเทพเหลือความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจ เพียง 19%

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

crisisสมาคมวิจัยการตลาดแห่ง ประเทศไทย สำรวจความเห็นคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลุ่มตัวอย่าง 500 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป และรายได้ครอบครัวมากกว่า 10,000 บาท ในหัวข้อ “ความคิดเห็นต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2552

พบว่า คนกรุงเทพฯ มีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจลดลงจากการสำรวจครึ่งปีแรก โดยเชื่อมั่นมากและค่อนข้างเชื่อมั่นลดลงจากร้อยละ 31  เหลือร้อยละ 19  แต่มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น  โดยเฉพาะความกังวลในปัญหาว่างงานเริ่มลดลง

สาเหตุที่ความเชื่อมั่นลดลงมาจากภาวะการเมืองที่ไม่มั่นคง  ราคาสินค้าปรับขึ้น  โดยคนที่มีฐานะปานกลางและต่ำมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจน้อยกว่าคนมีฐานะดี  แต่เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  คนกรุงเทพฯ มีภาระหนี้ต้องชำระมากขึ้น  ขณะที่คนที่เก็บออมเงินลดลง

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมา พบว่า 70% คนกรุงเทพฯ รับทราบ และเชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้  โดย 3  อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากที่สุด ได้แก่ มาตรการเรียนฟรี  15  ปี  โครงการธงฟ้าและลดราคาน้ำมันดีเซล 2  บาทต่อลิตร  ส่วนประเด็นที่คนกรุงเทพฯ ยังอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ คือ การลดราคาน้ำมัน  จัดสวัสดิการในยามเจ็บป่วย และแก้ปัญหายาเสพติด รวมถึงการมั่วสุมของเยาวชน

ผลสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวรูปตัวยู หลังพบว่าการใช้จ่ายคนกรุงเทพฯ  เริ่มมีมากขึ้น โดยสินค้าที่พร้อมจับจ่ายคือ ทองคำ เพราะถือเป็นการลงทุน  นอกจากนี้ ยังมีโทรศัพท์เคลื่อนที่  เครื่องใช้ ไฟฟ้าและรถยนต์  ที่มีความพร้อมจะจับจ่ายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม  การสำรวจทางด้านสังคมพบว่า คนกรุงเทพฯ เครียดมากขึ้น จากปัญหาเศรษฐกิจ  ความกังวลในอนาคต  และเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในภาวะการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยกลุ่มตัวอย่างอายุ  25-49  ปี  มีความเครียดสูงที่สุด  เนื่องจากต้องรับภาระของตัวเองและครอบครัว

นอกจากนี้  ยังพบว่าคนกรุงเทพฯ ปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจ โดย 88% ของกลุ่มตัวอย่างซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็น 29% ลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน 36% อยู่กับบ้านมากขึ้น 27% ซื้อสินค้าปริมาณมากเพื่อให้ราคาถูกลง และ 19% ลดค่าใช้จ่ายด้านบันเทิงลง

Source:  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
logo_bkkbiz


  •  
  •  
  •  
  •  
  •