ความไม่แน่นอนในประเทศไทย ที่นักการตลาดและนักธุรกิจควรรู้เพื่อวางกลยุทธ์ทำธุรกิจ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-480070051

ในงานสัมมนาของสมาคม Thailand Tech Startup Association เรื่อง White Paper เพื่อเสนอรัฐบาล เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการสรุปถึงภาพรวมของประเทศไทยในปีนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักธุรกิจ หรือนักการตลาดหน้าใหม่ ประกอบการตัดสินใจในการวงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสสรุปออกมาเป็น 10 ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1. Multiracial สังคมไทยมีความหลกาหลายทางเชื้อชาติสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการเปิด AEC ทำให้ตลาดมีประชากรจากหลายประเทศเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจและการทำตลาดต้องคำนึงถึงส่วนนี้

2. Education การเรียนรู้และการศึกษาของประชากรไทย มีความเหลื่อมล้ำของสังคมเมืองและชนบท รวมถึงต้องมีการเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

3. Population การปรับโครงสร้างของประชากร ที่กำลังเข้าสู่ยุค Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ

4. City Development พัฒนาการของเมืองในประเทศไทย มีการกระจายการพัฒนาเมืองไปยังหัวเมืองต่างๆ มากขึ้น

5. Agro Industry การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่การเป็นเกษตรบริการมากขึ้น

ThinkstockPhotos-465932203

6. Inclusive Growth การเติบโตอย่างทั่วถึง มีความพยายามกระจายการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ

7. Large Enterprise อิทธิพลของบริษัทขนาดใหญ่ ยังคงเป็นตัวแปรหลักที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆ

8. Climate Change การบริหารจัดการทรัพยากรและภาวะโลกร้อน อย่างที่รู้ว่าปีนี้ร้อนขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา รวมถึงภาวะการขาดแคลนน้ำ จะมีผลต่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร และภาวะโลกร้อนที่เข้มข้นมากขึ้น

9. Government บทบาทของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

10. Politic ความไม่แน่นอนทางการเมือง

ThinkstockPhotos-488119944


  •  
  •  
  •  
  •  
  •