DBDVote.com สร้างความเชื่อมั่น Ecommerce ไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

dbdvote

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้เล็งเห็นปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้ประกอบการหรือไม่มั่นใจในการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ที่ผ่านมากรมฯ  ได้กำหนดให้มีการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน (Registered) และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trustmark) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเห็นว่า การจัดทำอันดับหรือการให้คะแนนแก่เว็บไซต์ต่างๆ ที่จดทะเบียนกับกรมฯ เป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์นั้นๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบประเมินผลและการจัดอันดับเว็บไซต์  ผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Feedback Score System) โดยเปิดเว็บไซต์ชื่อ www.dbdvote.com  เพื่อเป็นเว็บไซต์กลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้ามาให้คะแนนและความคิดเห็นแก่เว็บไซต์  ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้บริโภคเข้ามาตรวจค้นข้อมูล ดูผลการให้คะแนนและความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งคาดว่า จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคกล้าตัดสินใจในการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะเดียวกันเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความตื่นตัว พัฒนาคุณภาพการให้บริการมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมากขึ้น อันจะส่งผลให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพิ่มสูงขึ้น

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกที่ www.dbdvote.com ได้ฟรี และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
44/100 หมู่ที่ 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547 5961 โทรสาร 0 2547 5973

เว็บไซต์  http://www.dbdvote.com/
e-mail : mailto:dbdvote@gmail.com
e-mail : webadmin@dbdvote.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •