[PR] โครงการ OSEC Clinic 2015 “ขับเคลื่อนกลยุทธ์การค้าอาเซียน รุก-รับ AEC”สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต้)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

9 กรกฎาคม 2558 ภาพข่าว-higlight

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2015 ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก

กรุงเทพฯ ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างสมบูรณ์ การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และ มาเลเซีย จะเข้ามามีบทบาทความสำคัญมากยิ่งขึ้น และปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกันเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงการค้าผ่านแดนในประเทศที่สาม อาทิเช่น เวียดนาม จีนตอนใต้ และ สิงคโปร์ เพราะมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ซึ่งไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทในการค้า การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน จะเห็นได้จากมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และ มาเลเซีย) ในปี 2557 อยู่ที่ 1.43 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.15 จากปี 2556 ที่มีมูลค่า 1.33 ล้านล้านบาท ขณะที่มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ ปี 2557 อยู่ที่ 2.103 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.06 ที่มีมูลค่ารวม 2.017 ล้านล้านบาท

การเตรียมความพร้อมในการเพิ่มความรู้ในด้านขั้นตอน กฎ ระเบียบใหม่ๆ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การขอใบรับรอง/ใบอนุญาตต่าง ๆ ด้านสินค้าข้ามพรมแดนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมรุก-รับ AEC ก้าวสู่ระดับแนวหน้า และสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน รูปแบบการจัดสัมมนา ประกอบด้วย การจัดสัมมนา เน้นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรอง/ใบอนุญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และให้ความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ ระเบียบปฏิบัติ เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน เช่น กฎหมายศุลกากร ใบอนุญาตที่สำคัญจากหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น การจัดกิจกรรม OSEC Clinic บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาจากหน่วยงานราชการและเอกชน แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ณ บริเวณหน้าห้องสัมมนา

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวสรุปว่าการจัดงาน One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างน้อยปีละ 1,200 ราย โดยในปีนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://onestopservice.ditp.go.th


  •  
  •  
  •  
  •  
  •