[PR] ม.ศรีปทุม จับมือไอร่า ตั้งศูนย์เรียนรู้ ปั้นบุคลากรมืออาชีพด้านตลาดทุน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดตั้ง SPU Investment Center by AiRA (SICA)   ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และผู้สนใจในธุรกิจการเงินหรือตลาดทุนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัศรีปทุม บางเขน โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ชั้นนำอย่าง บริษัทไอร่า จำกัด (มหาชน) ในการให้ความร่วมมือทางวิชาการและการจัดตั้ง SPU Investment Center by AiRA (SICA) ในวันนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  ซึ่งจะเกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างเสรี ไม่เพียงแต่แรงงานภายในประเทศเท่านั้น นั่นหมายความว่าแรงงานไทยเราจะต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ในการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  ทั้งนี้ก็เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทำงานได้จริง มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว โดยความร่วมมือจัดตั้ง SPU Investment Center by AIRA (SICA) ครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และผู้สนใจในธุรกิจการเงินหรือตลาดทุนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ ซึ่งคร่ำหวอดในตลาดทุนอย่างแท้จริง”

ด้านศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการบริษัทไอร่าแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทมีแนวทางในการสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1. การเข้ามามีสวนร่วมการบรรยายในชั้นเรียน เพื่อบอกเล่าให้นักศึกษาทราบถึงสภาพความเป็นไปของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน 2. การรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ามาทดลองทํางานจริงในบริษัทฯ ซึ่งทางบริษทจัดให้มีการฝึกอบรม และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบ Single License ซึ่งเป็นหนึ่งในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่สาคัญสําหรับอาชีพสายธุรกิจการเงิน โดยที่ทางบริษทฯ มีความยินดีที่จะรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบทุกคนเข้าทํางานที่บริษัททันที หลังจากที่เรียนจบปริญญาตรี และในส่วนที่ 3. คือการจัดตั้ง SPU Investment Center by AIRA (SICA) ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นศูนย์ทดลองและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการออมและการลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาผู้ลงทุนสามารถเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้อย่างยั่งยืน”


  •  
  •  
  •  
  •  
  •