[PR] “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ รับสมัครแล้ววันนี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

t-dl-higlight

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้ชนะเลิศเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา โดยปีนี้ได้เพิ่มประเภทการแข่งขันของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินขึ้นเป็นครั้งแรก เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินที่มีมารยาทไทยถูกต้องและงดงามได้ร่วมแสดงความสามารถ พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการตัดสิน

“การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร ๕ ระดับชั้น คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลายและ ปวช. และอุดมศึกษาและ ปวส. พร้อมจัดแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง ๔ ภาค ดังนี้

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครได้ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคัดเลือกวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
– ภาคเหนือ สมัครได้ถึง ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคัดเลือกวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
– ภาคใต้ สมัครได้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคัดเลือกวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
– ภาคกลางและกรุงเทพฯ แข่งขันอ่านฟังเสียง สมัครได้ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประกวดมารยาทไทย สมัครได้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (วันและเวลาการแข่งขันติดตามได้ทาง www.thanachartcsr.com)

และรอบชิงชนะเลิศรวมทุกภาค ในวันที่ ๒ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ธนาคารธนชาต อาคาร สวนมะลิ

“การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ชิงถ้วยรางวัลจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร ๒ ระดับชั้น โดยกำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศภายในวันเดียวกันที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ คือ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

สถาบันที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖-๒๐๘-๑๑๑๒,๐๙๖-๒๐๘-๑๑๑๓ หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com (ธนชาตซีเอสอาร์) และโทรสาร หมายเลข ๐-๒๕๓๐-๘๒๘๘


  •  
  •  
  •  
  •  
  •