“The Exporter Forum” มิติใหม่ของงานสัมมนา สู่การยกระดับมาตรฐาน SMEs ไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

“The Exporter Forum” มิติใหม่ของงานสัมมนา สู่การยกระดับมาตรฐาน SMEs ไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก

เสร็จสิ้นไปแล้ว กับงานสัมมนา “The Exporter Forum” ที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย งานสัมมนา “The Exporter Forum” จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์ EXAC ชั้น L อาคารเอ็กซิม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งเป็นวันจัดอบรมสัมมนาแนวคิดและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจเพื่อการส่งออกจากผู้บริหารในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ในหลากหลายมิติที่ผู้ประกอบการควรรู้ในวันที่ 5-6 สิงหาคม จะเป็นวันอบรมและสัมมนา ผ่านแนวคิดและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจเพื่อการส่งออกจากผู้บริหารในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ในหลากหลายมิติที่ผู้ประกอบการควรรู้ และในวันที่ 7 สิงหาคม จะเป็นวันให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ภายในงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ได้เปิดตัว Application TERAK (Thailand Export Readiness Assessment & Knowledge Management : TERAK) โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน จะได้ทดลองใช้ระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย (Thailand Export Readiness Assessment & Knowledge Management : TERAK) ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับ สรท.ได้ พัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในการทำธุรกิจส่งออกในเชิงลึก รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงธุรกิจอย่างมีขั้นตอนให้แก่ผู้ส่งออก โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

งาน “The Exporter Forum” เปิดมุมมองและชี้ทางรอดสำหรับธุรกิจส่งออกไทย จัดขึ้นโดยสอดรับกับพันธกิจของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ที่ต้องการยกระดับและพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการส่งออกให้เติบโตโดยการเชื่อมโยงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ธุรกิจส่งออกของไทยมีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •