TMA ร่วมกับศศินทร์ฯ เปิดโครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน_re

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Thailand   Corporate Excellence Awards 2018 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ จำนวน 9 สาขารางวัล ปีนี้ได้พัฒนารูปแบบการสำรวจให้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลและสร้างความสะดวกในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018-re

คุณธรรมศักดิ์ จิตติมาพร รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2018 กล่าวว่า ภาคธุรกิจคือ แรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถือเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ

โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards เริ่มขึ้นในปี 2544  โดย TMA ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16

โดยคัดสรรองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบ ให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2550 TMA และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อ TMA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ และองค์กรที่ได้รับรางวัล ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศ

“ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจ กับการสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การที่เราดำเนินการโครงการรางวัลพระราชทานโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards ขึ้น เป็นการเผยแพร่ความรู้ ในแง่ของต้นแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จากองค์กรชั้นนำของประเทศในสาขาต่างๆ เพื่อที่องค์กรอื่นๆ สามารถนำต้นแบบเหล่านั้น มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของตน ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศอีกด้วย”

ส่วนขั้นตอนการดำเนินงาน TMA ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง องค์กรที่มีรายได้สูงสุดติดอันดับ 1,000 องค์กรแรกของประเทศไทย

โดย TMA ได้พัฒนารูปแบบการสำรวจ ให้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปีนี้ได้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการค้นหาข้อมูลขององค์กร ที่ถูกนำเสนอชื่อเข้ามาในโครงการฯ และคณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้บนเว็บไซต์ thcorpexcellence.org

ผู้บริหารสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของแต่ละองค์กร ที่ถูกนำเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้บนเว็บไซต์ กระบวนการใหม่นี้ จะทำให้การตอบแบบสอบถาม สามารถที่จะประมวลผลได้รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น

“ขณะเดียวกันทางโครงการฯ ได้มีการพัฒนาแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลการบริหารจัดการด้านต่างๆ มาถอดรหัสเป็นองค์ความรู้ และวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ออกมาเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการ รวมถึงเผยแพร่เป็นกรณีศึกษา ในรูปแบบรายงานสรุปประจำปี พร้อมทั้งอัพโหลดขึ้นทางเว็บไซต์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้กับองค์กรอื่นๆ

อาทิ เช่น กิจกรรม A Night Out with CEOs, STI Forum, ICT Forumฯลฯ  ซึ่ง TMA คาดหวังว่า ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยพัฒนาองค์กร และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน” คุณธรรมศักดิ์กล่าว

บรรยากาศงานแถลงข่าว_3-re

รศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิรัชกิจและการประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life – Long Learning) ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงร่วมมือกับทาง TMA คิดหาวิธีการและกระบวนการคัดเลือกองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้

ประเภทของรางวัลพระราชทานThailand Corporate Excellence Awards แบ่งเป็น 9 สาขารางวัล ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน  ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล  ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความเป็นเลิศด้านผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการตลาด ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานสำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี   และความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานสำหรับองค์กรที่มีรายได้น้อยกว่า10,000 ล้านบาทต่อปี

“จากการจัดทำรูปแบบสรุปรายงานประจำปี ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ที่สามารถนำไปเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่กำลังเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่ต้องการเรียนรู้ความสำเร็จจากองค์กรต้นแบบ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด หรือหยิบเนื้อหาจากรูปเล่มรายงาน ไปเป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดเวลาด้านการค้นข้อมูล ซึ่งข้อมูลของแต่ละองค์กร ได้ถูกคัดเลือกให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการจากผู้เชี่ยวชาญ” รศ.ดร.อดิทธิ์ กล่าวเสริม

“งานประกาศผลรางวัลผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards2018 จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้”  คุณธรรมศักดิ์กล่าว


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •