โตโยต้าเมืองสีเขียว เปิดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ขยายผลความสำเร็จของกิจกรรมปีที่ 11 เพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืน

 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและเทศบาล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โดยมีนายเอกชัย ฉายศิริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเปิดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ณ Fashion Galleria ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกา บางนา ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

toyota-green-town-1

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยมามากกว่า 50 ปี โดยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว” เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

toyota-green-town-2

toyota-green-town-3

กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 11 ปี จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 6 ด้าน ดังนี้

 • การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำ
 • การลดขยะในเมือง
 • การเดินทางอย่างยั่งยืน
 • การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
 • การอนุรักษ์น้ำ
 • การใช้วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลา 11 ปี โตโยต้าได้ดำเนินกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 267 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 209 แห่ง และชุมชน 120 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 225 ล้านบาท เกิดเป็นโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนมากกว่า 2,900 โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 16,000 ตัน

โดยกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ประสบความสำเร็จและได้ผู้ชนะทั้งประเภทโรงเรียน และเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ACT Sustainable Energy Efficiency

toyota-green-town-7

2. รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โครงการสังคมหนองสะแกกวนแบบพอดี สู่ชีวีคาร์บอนต่ำ

toyota-green-town-8

ซึ่งภายหลังจากจบกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ขึ้น เพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ในปีที่ 11 และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชนะเลิศกิจกรรมดังกล่าวถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของตนให้กับโรงเรียน และชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้สู่การพัฒนากิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 อีกด้วย

toyota-green-town-4 toyota-green-town-5 toyota-green-town-6

และนอกจากนั้นในงานยังได้มีการจัด นิทรรศการโตโยต้าเมืองสีเขียว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน และนำเสนอแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามที่โตโยต้าและเครือข่ายฯ ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันออกสู่สาธารณชน และยังจัดแสดงข้อมูลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโตโยต้า อาทิเช่น โรงงานแห่งความยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

โดยโตโยต้าคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถจุดประกายให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากงาน วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทำให้เยาวชนไทยหันมาใช้ชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็น “เมืองสีเขียว” ได้ในอนาคต

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 5
 •  
 •  
 •  
 •