IDE Center by UTCC เปิดโครงการ IDE Accelerator เดินหน้าบ่มเพาะสตาร์ทอัพไทย

  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

IDE Media Open House1

IDE Center by UTCC เดินหน้าบ่มเพาะสตาร์ทอัพไทย เปิดโครงการ IDE Accelerator เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม สร้างธุรกิจให้โตแบบก้าวกระโดด ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) เดินหน้าบ่มเพาะสตาร์ทอัพ เปิดโครงการ IDE Accelerator ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบ IDE เรียนรู้หลักการดำเนินธุรกิจ 24 ขั้นตอนของการเป็นผู้ประกอบการ (24 Steps of Disciplined Entrepreneurship) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT สหรัฐอเมริกา พร้อม สนับสนุนทุนสร้างธุรกิจกว่า 2 ล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “การสร้างระบบนิเวศของธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE Ecosystem เป็นพันธกิจหลักที่ IDE Center by UTCC ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านการสร้างความร่วมมือจาก 5 ภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มทุนทางการเงิน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ โดยการสร้างระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมจำเป็นจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพของไทยให้สามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดด IDE Center by UTCC จึงได้เปิดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ IDE Accelerator ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสร้างภาคธุรกิจของไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เศรษฐกิจเติบได้อย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป”

IDE Media Open House6

โครงการบ่มเพาะ IDE Accelerator หรือกระบวนการเรียนรู้แบบ IDE เป็นแนวทางการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ซึ่ง IDE Center by UTCC ได้พัฒนาร่วมกับสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา โดยนำองค์ความรู้เชิงวิชาการมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพของไทย ด้วยการใช้หลักการ 24 ขั้นของการเป็นผู้ประกอบการ (24 Steps of Disciplined Entrepreneurship) ซึ่งเป็นแนวคิดนอกกรอบจากการเป็นผู้ประกอบการแบบเดิม เนื่องจากการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDEs Entrepreneurship) จะต้องมีการสร้าง Design Thinking ที่คิดจากปัญหาที่มีอยู่ในสังคมเพื่อสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้นควบคู่ไปกับการสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นจุดเริ่มต้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออย่างยาวนานกับ Hass Business School , UC Berkeley ในเรื่องของการช่วยกันขับเคลื่อนและส่งเสริมผู้ประกอบการทางสังคมให้มีความเข้าใจถึงการประกอบกิจการทางสังคมให้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่องค์กรและสถาบันระดับนานาชาติเท่านั้น ภาครัฐ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยามหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคเอกชน อาทิ บริษัท สิงห์คอปเปอร์เรชั่น จำกัดมหาชน Double A ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มมิตรผล SCG ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และอื่นๆ ก็ยังร่วมเป็นพันธมิตรที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ทางด้าน ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) กล่าวว่า“IDE Center by UTCC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพของไทยที่จะต้องมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรม IDE Center by UTCC จึงได้จัดตั้งโครงการ IDE Accelerator โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Entrepreneurship) ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ IDE โดยอิงโมเดลจากสถาบัน MIT ที่ให้การฝึกอบรม พัฒนา และบ่มเพาะ ไปจนถึงการสรรหาและสนับสนุนแหล่งทุน ตลอดจนกระทั่งมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีแนวคิด เทคโนโลยี ไปจนถึงแผนธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพของไทยสามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได้”

ทั้งนี้ จากแนวคิดของ Bill Aulet จากสถาบัน MIT ได้อธิบายว่าผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDEs) จะแตกต่างจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ทั้งในด้านวิธีคิดในการดำเนินงาน การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ไปจนถึงการลงทุน ซึ่งจะต้องอาศัยระบบนิเวศของธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดและขยายธุรกิจไปสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

“ในกระบวนการเรียนรู้แบบ IDE หรือ IDE Accelerator ทาง IDE Center by UTCC ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ราย ผ่านรายการแข่งขันแผนธุรกิจ 3 รายการเพื่อคัดเลือกทีมธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ IDE Competitions ซึ่งประกอบไปด้วยเวทีแข่งขันกะเทาะเปลือก GSVC:SEA และ MITEF ประเทศไทยโดยได้เปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่ 15 กันยายนที่ผ่านมา และกำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ และ IDE Center by UTCC จะสามารถเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ดร.ศักดิพล กล่าวเสริม

สำหรับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ IDE Accelerator จะได้รับคำแนะนำจากทีมโค้ชและผู้เชี่ยวชาญจาก MIT ในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งแต่ละทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้พัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม ทดสอบตลาดจริงเพื่อทำความเข้าใจในธุรกิจ และวิเคราะห์ลูกค้าคนแรกของตลาดแรก ไปจนถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งละทีมจะสามารถพัฒนาแผนการขยายตลาดให้ได้มากที่สุด และทีมที่เกิดจากโครงการ IDE Accelerator จะมีความพร้อมที่จะพูดคุยกับนักลงทุน และระดมเงินทุนโดยผ่านการแข่งขัน IDE Competitions ซึ่งถือเป็นโอกาสในการดึงความสนใจของนักลงทุนและมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนเพื่อเริ่มกิจการฉบับ IDE กว่า 2 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการ IDE Accelerator สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://idecenter.utcc.ac.th หรือทางเฟซบุ๊คได้ที่ @idecenterbyutcc โทร 02-697-6867

IDE Media Open House12

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 29
  •  
  •  
  •  
  •