ผู้ชายสำอางดูแลผิวหน้า เน้นสินค้าทำให้กระชับตึง

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

ในตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเครื่องสำอางมีสินค้าที่ผลิตและเข้าสู่ตลาดมากมาย มีความหลากหลายทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ซึ่งไม่เฉพาะเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงเท่านั้น ยังมีตลาดกลุ่มผู้ชายที่น่าจับตามองเพราะปัจจุบันผู้ชายสนใจดูแลตัวเองมากขึ้น 

บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ตัวอย่าง เฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เกี่ยวกับพฤติกรรมการให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองของกลุ่มผู้ชาย ในที่นี้ได้เก็บข้อมูลไปถึงเพศที่สามด้วย(เกย์) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการศึกษาครั้งนี้เป็นเฉพาะกลุ่มของคนที่จบการศึกษาแล้ว อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลตัวเอง

กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุอยู่ที่ประมาณ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.0 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนโสด ซึ่งระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน

ประสบการณ์ในการทำงานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานประมาณ 4 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 และ ผู้ที่เริ่มทำงาน จนถึงประมาณ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 ตามลำดับ

ด้านหน้าที่การทำงานโดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่โดยทั่วไปของบริษัท ฯ มีเพียงบางส่วนที่อยู่ในตำแหน่งระดับผู้บริหาร ซึ่งนั่นจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี

จากการสอบถามเกี่ยวกับการดูแลหุ่นหรือรูปร่างของกลุ่มผู้ชายนั้นพบว่า ส่วนใหญ่คือ จะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ นอนหลับพักผ่อนอย่างพอเพียง ร้อยละ 25.0 และดูแลด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ ร้อยละ 18.5 ตามลำดับ

นอกเหนือจากเรื่องรูปร่างแล้ว ได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้าของกลุ่มผู้ชายวัยทำงานและพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ “ปัญหามีรอยหมองคล้ำ/ ไม่ขาวใส” ร้อยละ 21.5  รองลงมาคือ “เป็นสิว” ร้อยละ 11.5 ถัดมาคือ “ผิวหน้าไม่เรียบเนียน” คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลำดับ

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อดูแลตัวเองเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ เจล / โฟม / ครีมล้างหน้า มากที่สุด ร้อยละ 19.5 รองลงมา ผลิตภัณฑ์มอยส์เจอไรเซอร์ ร้อยละ 11.5 และผลิตภัณฑ์ ประเภท เจล/มูส/สเปรย์ใส่ผม ร้อยละ 9.5 ตามลำดับ

ผู้ชายในกลุ่มคนในวัยทำงานจะมีเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าสำหรับการดูแลตัวเองแตกต่างกัน ซึ่งเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลหรือบำรุงผิวหน้าส่วนใหญ่คือ “ทำให้กระชับมีความเต่งตึง” ร้อยละ 13.2 รองลงมาคือ “ลบรอยหมองคล้ำที่เกิดบนใบหน้า” ร้อยละ 10.9 และ “บำรุงผิวหน้าให้มีสุขภาพดี มีความชุ่มชื้น” ร้อยละ 10.6  ตามลำดับ

Source: Business Thai


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •