ผู้บริโภคกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะอยาก

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

ผลศึกษาพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว โดยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 200 ราย ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.5 หญิง ร้อยละ 59.5 ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 32.5 ช่วงอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 36.5 และมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 31.0 

กลุ่มตัวอย่างมีรายได้อยู่ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 63.0  รายได้ 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 27.0 และมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 10.0

เหตุจูงใจในการเลือกรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นตามความคิดเห็นของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภครู้สึกว่า ‘นึกอยากรับประทาน’ ร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ ‘ต้องการประหยัดเงิน’ร้อยละ 14.3 และ ‘หิว’ ร้อยละ 10.5
 
สำหรับการประเมินผลประเด็นที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและให้คะแนนมากที่สุดเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือ เรื่องของความสะดวกในการเลือกซื้อ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.34 รองลงคือ ความหลากหลายของขนาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.14

ราคาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเห็นว่าราคามีความเหมาะสมอยู่แล้ว ร้อยละ 79.0 โดยได้ให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของราคาคือ เศรษฐกิจไม่ดี/ข้าวของขึ้นราคา/ค่าครองชีพสูง และ ราคาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นไม่แพงหากเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆ

ความเห็นเรื่องการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรปรับขึ้นราคาแล้ว เพราะราคาเหมาะสมอยู่แล้ว รวมทั้งปัจจุบันค่าครองชีพก็สูงด้วย

การเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกซื้อเหมือนเดิม (ไม่ได้ซื้อมากขึ้นหรือน้อยลง) ร้อยละ 65.0 และ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อน้อยลง ร้อยละ 19.5 ตามลำดับ
 
ในการสอบถามผู้บริโภคในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ติดบ้านไว้นั้น พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 79.0 เห็นว่าควรมีติดบ้านไว้เสมอ

ข้อมูลโดย บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด www.nanosearch.co.th   โทรศัพท์ 0-2691-8828-9 โทรสาร 0-2691-8827


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •