วัยรุ่นเลือกซื้อมือถือจากสื่อใดมากที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จากการสำรวจจาก Nano Search พบว่าการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมานั้นพบว่า การรับรู้ข่าวสารต่างๆ จะเป็นการรับรู้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5

 ลำดับรองลงมาคือ การรับรู้ข้อมูลจากสื่อนิตยสาร/วารสาร คิดเป็นร้อยละ 13.0 รวมทั้งการทราบข้อมูลโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ จากร้านที่จำหน่ายมือถือทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 12.0


  •  
  •  
  •  
  •  
  •