วัยทำงานนิยมต่อป.โท เพิ่มความรู้-ปรับเงินเดือน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ปัจจุบันการศึกษาเพียงระดับปริญญาตรีอาจไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานทั้งในระบบของภาคเอกชนและภาครัฐบาล ความต้องการศึกษาต่อมีทั้งที่จบปริญญาตรีแล้วต่อปริญญาโทเลยและอีกกลุ่มคือทำงานหาประสบการณ์ก่อนแล้วจึงศึกษาต่อ ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น เรื่องค่าใช้จ่าย ข้อบังคับของหลักสูตร ซึ่งระบบการศึกษาของไทยก็ผันตัวเองเข้าสู่วงจรธุรกิจมากขึ้น เกิดการแข่งขันเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับหลักสูตร

บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง  200 ราย ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เกี่ยวกับความต้องการและการศึกษาต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.0 หญิง ร้อยละ 50.0 ช่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี ร้อยละ 58.5  และมากกว่า 31  ปี ร้อยละ 41.5

มีรายได้ช่วง 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 54.0 และ ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.0  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจะต้องจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 63.5 และข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.0 

ขนาดขององค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่นั้น พบว่า ทำงานอยู่ในองค์กรระดับกลาง (จำนวนพนักงาน 50 – 100 คน ) ร้อยละ 44.0  อยู่ในองค์กรระดับเล็ก พนักงานไม่เกิน 50 คน ร้อยละ 30.0 และ อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ พนักงานไม่น้อยกว่า 100 คน ร้อยละ 26.0 

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการศึกษาต่อนั้น เพราะต้องการเพิ่มพูนความรู้ ร้อยละ 25.5 รองลงมาคือ การขอปรับเงินเดือน/ต้องการเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.3 และต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ร้อยละ 19.8

ในการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อจะต้องหาข้อมูลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจ โดยจะหาข้อมูลเรื่อง “ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร”เป็นหลัก ร้อยละ 29.5 รองลงมาหาข้อมูลเกี่ยวกับ “คุณสมบัติของผู้สมัคร” ร้อยละ 22.0 และ“เนื้อหาหลักสูตรและวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร” ร้อยละ 21.0 ตามลำดับ

แหล่งของการหาข้อมูลสำหรับต่อโทที่สำคัญคือ จากสื่อ “มหาวิทยาลัยนั้นๆ ที่ต้องการศึกษาต่อ” ร้อยละ 34.9 รองลงมาหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 31.2 และจากการที่ได้สอบถามหรือพูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จัก ร้อยละ 17.8 ตามลำดับ

Source: Business Thai


  •  
  •  
  •  
  •  
  •