CSR อย่างรู้จริงถึงปัญหา ในแบบเชฟรอน ผ่านโครงการ Enjoy Science เพื่อการพัฒนาพลังคน

 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างเยาวชนที่ดี เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น หลายๆ งาน CSR ที่เราเห็นจากบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

จนกระทั่งได้พบว่าจำนวนนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์และอาชีวะเริ่มน้อยลงทุกที ซึ่งปัญหานี้ยังส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานสายวิทย์ ทั้งๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดที่จะสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ให้มากขึ้น ทำให้เกิดโปรเจ็คต์ที่น่าสนใจจากเชฟรอน

c1

เชฟรอนตระหนักดีว่าการศึกษามีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาและสร้างทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มต้นโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาใน 3 ด้าน ดังนี้

 1. การพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน สาขา STEM ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) และคณิตศาสตร์ (Math)  ในการศึกษาสายสามัญ
 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาชีพและอาชีวศึกษา
 3. การสร้างการรับรู้และความร่วมมือในการพัฒนาเรียนรู้ด้าน STEM และอาชีวศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

โดยมีเป้าหมายคือสร้างประโยชน์ให้กับครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรทั่วประเทศกว่า 500,000 คน และทั้งหมดนี้เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ใช้งบฯ ทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท

c2

และหนึ่งในโครงการ Chevron Enjoy Science ได้แก่ การนำหลักสูตรจากต่างประเทศเข้ามา การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสายอาชีวะ และการเปิดโอกาสให้ครูได้ลงไปทำงานในอุตสาหกรรมจริงเพื่ออัพเดตความรู้ วิธีการ และเทคโนโลยี เพื่อนำแนวทางมาการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถาม เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งครูผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนของตนให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำร่องที่ จ.เชียงใหม่ และสมุทรปราการ โดยตั้งเป้าหมายฝึกอบรมครูรวม 600 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี และแน่นอนว่าเมื่อครูมีองค์ความรู้ที่แน่น ประกอบกับได้รับการอบรมเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนใหม่ๆ จึงสามารถชักจูงให้เด็กๆ สนใจที่จะเรียนในสายอาชีวะเพิ่มมากขึ้น และมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมได้

โครงการ Chevron : Enjoy Science | วิสูตร อาสนวิจิตร

httpv://youtu.be/zk-QfiSG7xM

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นี้ว่า ครูมีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาและสร้างบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หากนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน พวกเขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าวต่อไปในอนาคต

“ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยให้แนวทางและกลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทัศนคติที่ดี และได้ลงมือปฏิบัติจริง”

c3

นอกจากด้านอาชีวศึกษาแล้ว อีกหนึ่งในโครงการจาก Chevron Enjoy Science ได้แก่ การดึงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของคุณครูวัยเกษียณกลับมาอีกครั้งโดยเข้าร่วมเป็น “ครูพี่เลี้ยงวิชาการ” เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ครูรุ่นใหม่ในการศึกษาสายสามัญ เป็นการเรียนเชิญบุคลากรด้านการศึกษาที่อยู่ในวัยเกษียณเข้าร่วมเป็น “ครูพี่เลี้ยงวิชาการ” เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทาง แก่ครูวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (inquiry-based learning) จากโครงการฯ โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูพี่เลี้ยงวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชุดแรกจำนวน 19 คน ที่ จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Teachers College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร เพื่อให้กลวิธีและเทคนิคในการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงวิชาการ ก่อนที่จะลงไปทำงานร่วมกับครูผู้สอนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายต่อไป

โครงการ Chevron : Enjoy Science | ครูวรรณา เฟื่องฟู

httpv://youtu.be/Yo4-TTjDbGM

ด้าน อาจารย์วรรณา เฟื่องฟู อดีตครูวิทยาศาสตร์ จากจังหวัดภูเก็ต ครูพี่เลี้ยงวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงโครงการ Chevron Enjoy Science ว่า  เห็นด้วยกับแนวทางของโครงการฯ ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่เด็กส่วนใหญ่มองว่าเข้าใจยาก ทั้งยังเคยชินกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ครูอธิบายและบอกคำตอบให้เสร็จสรรพ โดยการเรียนแบบสืบเสาะจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจและสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะได้ฝึกค้นหาความรู้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระยะยาวอย่างแท้จริง

“นอกจากนั้นการมีครูพี่เลี้ยงวิชาการเพื่อให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับครูอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จะช่วยให้ครูสามารถนำกลวิธีการสอนแบบสืบเสาะที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้กับชั้นเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะให้ได้มากที่สุด”

c4

ที่สำคัญคือ เราทราบมาว่าการอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโครงการ Enjoy Science นอกจากมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนแล้ว ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายในการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์สะเต็มในปีแรก ใน 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ขอนแก่น สงขลา และสมุทรปราการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาในสาขา สะเต็มอย่างยั่งยืนต่อไป และศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในจังหวัดเชียงใหม่และสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นับเป็นอีกหนึ่งผลงานในการส่งเสริมระบบการศึกษาไทยอย่างรู้อินไซท์ที่แท้จริงของปัญหา แล้วยังเป็นการช่วยเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นวิชั่นในการสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้ดีทีเดียว น่าชื่นชมในวิสัยทัศน์นี้ของเชฟรอนจริงๆ ค่ะ.

Copyright © MarketingOops.com

 


 • 45
 •  
 •  
 •  
 •