หนังสือน่าอ่าน >> Advertising + Self-Help

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

ขอแนะนำหนังสือน่าอ่านสำหรับกลุ่มคนทำงานด้านโฆษณา ทั้ง online และ offline เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับงานโฆษณา รวมไปถึงการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ Marketing Oops!

หากใครได้อ่านแล้ว จะเป็นการยินดีอย่างมากที่จะได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติม รบกวน Comment ด้านล่างเลยค่ะ

David Ogilvy:  Confessions of an Advertising

by David Ogilvy

Confessions of an Advertising Man is the distillation of all the successful Ogilvy concepts, tactics and techniques that made this book an international bestseller. Regarded as the father of modern advertising, David Ogilvy created some of the most memorable advertising campaigns that set the standard for others to follow. Anyone aspiring to be a good manager in any kind of business should read this.

A Technique for Producing Ideas

by James Young

This title offers a step-by-step technique for sparking breakthrough creativity in advertising – or any field. Since its publication in 1965, “A Technique for Producing Ideas” has helped thousands of advertising copywriters smash through internal barriers to unleash their creativity. Professionals from poets and painters to scientists and engineers have also used the techniques in this concise, powerful book to generate exciting ideas on demand, at any time, on any subject. Now let James Webb Young’s unique insights help you look inside yourself to find that big, elusive idea – and once and for all lift the veil of mystery from the creative process.”James Webb Young is in the tradition of some of our greatest thinkers when he describes the workings of the creative process. The results of many years in advertising have proved to him that the key element in communications success is the production of relevant and dramatic ideas. He not only makes this point vividly for us but shows us the road to that goal.” -William Bernbach, Former Chairman and CEO, Doyle Dane Bernbach Inc.

It’s not how good you are, It’s how good you want to be

The world’s best selling book by Paul Arden

“It’s Not How Good You Are, It’s How Good You Want to Be” is a handbook of how to succeed in the world – a pocket “bible” for the talented and timid to help make the unthinkable and the impossible possible. Advertising guru Paul Arden offers up his wisdom on issues as diverse as problem solving, responding to a brief, communicating, playing your cards right, making mistakes and creativity, all endeavours that can be applied to aspects of modern life. This book provides an insight into the world of advertising and is a quirky compilation of quotes, facts, pictures, wit and wisdom, packed into easy-to-digest, bite-sized spreads.

Advanced Google Adwords

by Brad Geddes

This is the ultimate guide for those who want to move beyond AdWords basics to learn and apply the advanced techniques and tactics that Google’s expert consultant teaches to Fortune 500 companies in his seminars. Advanced Google AdWords will provide deep insight into AdWords’ functionality and advanced features, explaining how they work and providing tips, tactics, and hands-on tutorials that readers can immediately use on their own PPC campaigns.

Improve Your Profits and Strategies

While this book gives advanced insight into every aspect of using AdWords to create and manage successful marketing campaigns, this books two mantra words are profits and strategies.

Advanced Google AdWords will help you create strategies to improve many aspects of your marketing including:

* Choosing and organizing keywords based upon user intent so your ads and landing pages are always relevant to the searcher.
* Controlling under which conditions your ad shows so you can save money and increases your conversion rate.
* Write ads that increase not just click-through-rates and profits
* Understanding quality score so that you can monitor and increase your quality score
* Learn how to set bids based upon ROI, time of day, profits, geography, and more
* Strategies for organizing your account based upon your goals
* Conversion tracking strategies to learn what parts of your account lead to sales
* Master testing ad copy and landing pages
* Follow step-by-step instructions to create action plans so you can easily monitor and manage your campaigns.
* Learn how to tame the content network so you can profitable expand your advertising goals.

Advanced Google AdWords is the ultimate step-by-step guide for developing advanced AdWords expertise. It is detailed, in-depth, and full of insights, techniques, tips, tactics and fascinating real-world case studies. The book will have very high visibility in the PPC community as it will feature a foreword from a Google AdWords insider, an AdWords coupon, and praise quotes from PPC industry notables.

Whatever You Think, Think the Opposite

by Paul Arden

There have been many books written on good business practice.
All eminently sensible. All based on logic, common sense and good manners.
Essential if you want to be a supermarket manager. But for those wishing to break new ground it is not enough.
Logic and common sense have a habit of leading us to the same conclusions.
If you are going to make your mark on the world you have to start thinking differently.
To think differently you have to think illogically.
Whatever You Think Think The Opposite looks at life the wrong way in a bid to explain the benefits of making wrong decisions.

Logo Design Love

by David Airey

There are a lot of books out there that show collections of logos. But David Airey’s “Logo Design Love” is something different: it’s a guide for designers (and clients) who want to understand what this mysterious business is all about. Written in reader-friendly, concise language, with a minimum of designer jargon, Airey gives a surprisingly clear explanation of the process, using a wide assortment of real-life examples to support his points. Anyone involved in creating visual identities, or wanting to learn how to go about it, will find this book invaluable. – Tom Geismar, Chermayeff & Geismar

In Logo Design Love, Irish graphic designer David Airey brings the best parts of his wildly popular blog of the same name to the printed page. Just as in the blog, David fills each page of this simple, modern-looking book with gorgeous logos and real world anecdotes that illustrate best practices for designing brand identity systems that last.

David not only shares his experiences working with clients, including sketches and final results of his successful designs, but uses the work of many well-known designers to explain why well-crafted brand identity systems are important, how to create iconic logos, and how to best work with clients to achieve success as a designer. Contributors include Gerard Huerta, who designed the logos for Time magazine and Waldenbooks; Lindon Leader, who created the current FedEx brand identity system as well as the CIGNA logo; and many more.

The Advertising Concept Book

by  Pete Barry

‘If you are a professional in advertising and are wondering why you haven’t yet won any awards, buy The Advertising Concept Book and you might find out why’
–The Designer’s Review of Books

20 Ads that shook the world

by James B. Twitchell

James Twitchell takes an in-depth look at the ads and ad campaigns—and their creators—that have most influenced our culture and marketplace in the twentieth century. P. T. Barnum’s creation of buzz, Pepsodent and the magic of the preemptive claim, Listerine introducing America to the scourge of halitosis, Nike’s “Just Do It,” Clairol’s “Does She or Doesn’t She?,” Leo Burnett’s invention of the Marlboro Man, Revlon’s Charlie Girl, Coke’s re-creation of Santa Claus, Absolut and the art world—these campaigns are the signposts of a century of consumerism, our modern canon understood, accepted, beloved, and hated the world over.

Ogilvy on Advertising

by David Ogilvy

A guide which explains how to create advertising that works, how to run an agency, how to write successful copy, and what the future holds for the advertising industry.


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •