Sustainability is a Heart for All Business “เปิดกลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน รู้อย่างเข้าใจและทำได้จริง”

 • 217
 •  
 •  
 •  
 •  

Central Retail-Sustainability-is-a-Heart-for-All-Business

ทุกวันนี้โลกเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเผชิญกับวิกฤตต่างๆ อย่างไม่ทันตั้งตัว ทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเอง ตระหนักถึงความสำคัญและเร่งมือในการกำหนดทิศทางธุรกิจบน  ความยั่งยืน หรือ Sustainability กันอย่างจริงจังจนเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการและทุกมิติขององค์กร ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ความยั่งยืนบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ไม่ได้มาจากหน่วยงานหรือองค์กรลงมือทำเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจากการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มที่ตัว บุคคลเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากที่สุด

 

ทำไม ความยั่งยืนถึงสำคัญมาก เพราะธุรกิจไม่สามารถอยู่รอดได้หากโลกอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี

ความยั่งยืนไม่ใช่การลงมือทำเพียงเพื่อวันนี้ แต่เป้าหมายคือการลงมือทำในระยะยาว และกุญแจหลักที่ต้องปลดล็อคให้ได้นั่นคือ Growth Mindset ของทุกคน ต้องเข้าใจและตระหนักร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และอนาคตที่ดีขึ้น

ดังนั้นการปลูกฝังแนวคิดและสร้าง Mindset เรื่องความยั่งยืนให้กับทุกคนเป็นสิ่งจำเป็น เพราะความยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องทำให้ซึมซับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตให้ได้ เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่ต้องสร้างแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้มีความเข้าใจ มุ่งมั่น และมีเป้าหมายเดียวกัน จนสามารถคิดและลงมือทำให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจ

ทั้งนี้แนวคิดด้านความยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องคำนึงและให้ความสำคัญอยู่ภายใต้ 3 แกนหลัก

อันดับแรกคือ เรื่อง Environment สิ่งแวดล้อมที่เราต้องปกป้อง (Protect) ด้วยการเลิกหรือลดการกระทำที่ทำร้ายและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งใหม่ๆ (Build) เพื่อชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไป เช่น ปลูกป่าทดแทน

ต่อมาคือ Social Equity ต้องร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้น

และสุดท้าย Human Development การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน เพราะธุรกิจไม่สามารถดำเนินได้ด้วยคนเพียงคนเดียว หากปลูกจิตสำนึกความยั่งยืนให้กับคนในองค์กรได้ นั่นคือบ่อเกิดของอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า เพราะทุกธุรกิจไม่สามารถยืนหยัดเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางของสภาวะโลกที่กำลังถดถอยจากวิกฤต

Central-Retail-Farmers-Market

 

4 แนวทาง สร้างความ “ยั่งยืน” ให้กับธุรกิจ   

1. ปรับตามพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีใหม่ของความยั่งยืน ทั้งในด้านการอุปโภคและบริโภค สร้างทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนมากขึ้น เมื่อธุรกิจมีความรักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และกลับมาใช้บริการมากขึ้น ปัจจุบันความนิยมของผู้บริโภคด้านความยั่งยืนมีสูงขึ้น อาทิ อาหารประเภท plant-based บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แฟชั่นหมุนเวียน การรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำ เป็นต้น

2. นำโมเดล BCG มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรชีวภาพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ จากการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด พร้อมมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว ที่พัฒนาธุรกิจพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างสมดุล

3. มุ่งสู่การลงทุนทางด้านพลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นทิศทางหลักในอนาคต หากธุรกิจมองการณ์ไกล และมีความพร้อม จะสามารถก้าวได้ไกลและเร็วกว่าคู่แข่งแน่นอน

4. พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ESG เป็นแกนกลาง สร้างพลังของความร่วมมือร่วมใจ Power of Collaboration ระหว่างภาคธุรกิจและผู้บริโภคในการร่วมกันสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กันในทุกมิติ เช่น การเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกจากลูกค้าในศูนย์การค้า เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

Central-Retail-Circular

หนึ่งในตัวอย่างขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจัง คือ เซ็นทรัล รีเทล ที่ถือเป็นองค์กรต้นแบบด้าน Green & Sustainable Retail มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมที่ดี และสร้างความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ ซึ่งเซ็นทรัล รีเทล ถือเป็นค้าปลีกรายแรกที่ลุกขึ้นมาพลิกโฉมความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นห้างแรกที่รณรงค์ใช้ถุงผ้ามากว่า 20 ปี และเซ็นทรัล รีเทล ยังเป็นผู้นำรายแรกที่ส่งเสริมให้คนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านแคมเปญ Say No To Plastic Bag เกิดเป็นแรงกระเพื่อมในแวดวงอุตสาหกรรมที่เริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง โดยสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปแล้วถึง 160 ล้านใบ

ล่าสุดเซ็นทรัล รีเทล ได้ประกาศกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน CRC ReNEW เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ซึ่งประกอบด้วย

 • Reduce Greenhouse Gases ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ
 • Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่
 • Eco-friendly Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • Waste Management การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

Central-Retail-Love-the-Earth-Campaign

อนาคตโลกเราจะไปในทิศทางไหนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกำหนดได้ หากร่วมมือกันและลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ นอกจากจะเพื่อรักษาโลกใบนี้ให้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนแล้ว ยังส่งผลโดยตรงต่อโลกธุรกิจให้สามารถเติบโตไปพร้อมกันได้ เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่มาเชื่อมต่อกันเกิดเป็น Sustainable ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ เพราะเราทุกคนเปรียบเสมือน ‘วัคซีน’ ที่จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ถูกทำลายไปให้กลับมาดีขึ้นได้อีกครั้ง ด้วยพลังการปลูกฝัง Growth Mindset ด้านความยั่งยืนให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของทุกคน ให้มีความรักและความหวงแหนโลกใบนี้ เพราะการจะส่งต่อโลกแบบไหนให้กับคนที่เรารัก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเริ่มคิด และลงมือทำกันตั้งแต่วันนี้

บทความโดยคุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC และดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG และด้านการเงินการธนาคาร

Central Retail Corporation
คุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC

 • 217
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE