3BB พัฒนาบุคลากรแบบ New Normal ผ่าน JAS Online Learning

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

3BB ตระหนักดีว่าพนักงานเปรียบเป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จขององค์กร ฉะนั้นการพัฒนาพนักงานให้เติบโตพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ทุกคนพร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด 3BB จึงจัดให้มีการฝึกอบรมสัมนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในสาขาที่พนักงานรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมาตรการ Social Distancing ทำให้พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง แม้แต่การทำงานของพนักงาน 3BB ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นลักษณะ Work From Home โดยไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่อีกต่อไป ซึ่งการทำงานในรูปแบบดังกล่าว จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ของคนทำงานในยุคอนาคตหลังวิกฤต COVID-19 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของ 3BB เป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ปรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกจากกรอบเดิมและเน้นไปที่การเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่าน JAS Online Learning เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้นเข้ามาเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ นับเป็นการทลายข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ลงไปอย่างสิ้นเชิง พนักงานจึงเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เข้าถึงการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา ส่วนการอบรมบางหัวข้อที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารแบบ 2 ทาง ก็จะจัดอบรมแบบ Virtual Classroom ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่ให้บริการ Video Conference อีกด้วย

ปัจจุบัน 3BB ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกสายงานหลักของบริษัท โดยเฉพาะสายงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เช่น ช่างเทคนิค Services & Maintenances การให้บริการลูกค้า Contact Center งานด้านการตลาด การบริหารจัดการ ตลอดจนทักษะด้านดิจิตัลที่พนักงานทุกระดับจำเป็นต้องเรียนรู้ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะใหม่ๆในสายงานด้วยตนเอง ผ่านการประกวดโครงการมากมาย ทำให้พนักงานกล้าแสดงออกและกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งการเปลี่ยนบทบาทของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรให้เป็น Learning Organization ในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ 3BB เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรต่อไป

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •