โอกาสและความท้าทายของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ในการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

  • 284
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

DIF_MKT Oop_0001

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐ และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นการเพิ่มคุณภาพด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีข้อกำหนดว่า ต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และเป็นประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ, ไฟฟ้า, ประปา, ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน, ท่าอากาศยานหรือสนามบิน, ท่าเรือน้ำลึก, โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พลังงานทางเลือก ระบบบริหารจัดการน้ำ หรือการชลประทาน, ระบบป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย, ระบบจัดการของเสีย และกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม 11 รายการข้างต้นหลายกิจการ (Multi-Infrastructure) ประกอบกัน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมคืออะไร?

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมคือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้สามารถรองรับการใช้งานด้านโทรคมนาคมทั่วไป เช่น การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเพื่อรับและส่งสัญญาณเสียงหรือข้อมูล ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต เป็นต้น

DIF_MKT Oop_0002

ทำความรู้จักกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) (ชื่อเดิมคือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ทรูโกรท (TRUEGIF)) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมกองแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยจะเลือกลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น เสาโทรคมนาคม สายใยแก้วนำแสง (FOC) อุปกรณ์สื่อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด

DIF_MKT Oop_0003

โอกาสและความท้าทายของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

สำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมถือเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญที่จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญของกองทุนรวม DIF ซึ่งมีผู้เช่าทรัพย์สินเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศไทย โดยมีกลุ่มทรูเป็นผู้เช่าหลักและมีโอกาสในการรองรับการเช่าที่เพิ่มขึ้นจากผู้เช่ารายอื่น กองทุนจึงมีแนวโน้มในการได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัล และแนวโน้มอุตสาหกรรมที่อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ

DIF_MKT Oop_0004

จากแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในด้านดิจิทัล จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทย จะมีแผนระดมทุน แผนการพัฒนาและกำหนดกลยุทธ์ในอนาคตอย่างไร เพื่อช่วงชิงโอกาสที่จะมาพร้อมกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ … ซึ่งการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่จัดเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจไม่น้อย

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ www.digital-tif.com

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  • 284
  •  
  •  
  •  
  •