เป็นทางการแล้วกับการประกาศ Banking Agent ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  • 6.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

Ratchakitcha

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ของ Banking Agent เพื่อเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวก รองรับพฤติกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้อำนาจการตัดสินใจแก่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้เลือกตัวแทนในการดำเนินการ โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดปัญหาในด้านธุรกรรมทางการเงิน

โดยล่าสุดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 3/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ โดยมีใจความระบุไว้ว่า

“ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ช่องทางให้บริการในประกาศฉบับนี้ในประเด็นสําคัญ เช่น การเพิ่มความยืดหยุ่นในขอบเขตการให้บริการและการขออนุญาตเพื่อรองรับการเปิด – ปิดสาขา การปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาและวันเวลาทําการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยไม่จําเป็นต้องให้บริการพื้นฐานครบทั้ง 4 ประเภท (การฝาก, การถอน, การโอน, การเปิด – ปิดบัญชี)”

ทั้งนี้ในประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าว ยังได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

 

Source: ราชกิจจานุเบกษา


  • 6.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา