ซิป้า คาดตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ แอนิเมชันไทยปีนี้โต 2.8%

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

thinkstockphotos-454125803-700

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) เผยผลการสำรวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยประจำปี 2558 พบว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์โดยรวมเติบโต มีมูลค่าสูงถึง 12,745 ล้านบาทเติบโตจากปี 2557 12.4% แบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้ สาขาแอนิเมชันมีมูลค่า 3,851 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 9.9% จากปี 2557 ขณะที่สาขาเกมมีมูลค่า 8,894 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.5% จากปี 2557

โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกมถูกขับเคลื่อนจากการนำเข้าแอนิเมชันและเกมจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่สะท้อนมูลค่าการผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพิ่มสูงขึ้นร่วมอยู่ด้วย ซึ่งหมายถึงการผลิตแอนิเมชันและเกมของคนไทยได้มีการพัฒนา อันนับเป็นสัญญาณที่ดี

ในด้านการส่งออกนั้น ในปี 2558 ประเทศไทยมีการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการส่งออกรวมทั้งสิ้น 1,545 ล้านบาท ประกอบด้วยสาขาแอนิเมชันซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 499 ล้านบาท สำหรับสาขาเกมมีมูลค่าการส่งออก 1,046 ล้านบาท

คาดสิ้นปี’59 อุตฯ แอนิเมชันไทยโต 2.8%

จากการสำรวจ คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมแอนิเมชันจะเติบโต 2.8% ในปี 2559 และจะเติบโตเพิ่มขึ้น 5% ในปี 2560 ขณะที่อุตสาหกรรมเกมคาดว่าจะเติบโต 9.5% ในปี 2559 และเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 22.3% ในปี 2560

สรุปแล้ว อุตฯ แอนิเมชันและเกม ยังคงมีมูลค่าการนำเข้าเพื่อบริโภคสูง แต่ผู้ผลิตไทยมีแนวโน้มพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น ปัญหาสำคัญที่สำรวจพบจากทั้ง 2 อุตสาหกรรม คือ บุคลากรยังขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และในขณะเดียวกันยังคงต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว เช่น การสนับสนุนเงินทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ดังกล่าว เป็นการเก็บข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •