เปิดตัวแพลตฟอร์ม ConNEXT เชื่อมองค์กรกับคนรุ่นใหม่ ตอบความต้องการตลาดแรงงานในอนาคตกับงานที่ชอบ คนที่ใช่

  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการณ์โรคระบาดก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย แต่สำหรับตลาดแรงงานแล้วแม้จะไม่มีสถานการณ์โรคระบาด ตลาดแรงงานก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงงานรุ่นใหม่ไม่ทราบถึงความต้องการของตลาด รวมถึงความไม่มั่นใจว่าจะเป็นงานที่ชอบและเหมาะสมกับตนเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาการทำงานที่ไม่ตรงกับความสามารถ และก่อให้เกิดปัญหาว่างงานตามมาด้วย ขณะที่กลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ต่างทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นทุกปี

เมื่อแรงงานรุ่นใหม่ไม่ทราบถึงความต้องการของตลาด ประกอบกับธุรกิจต้องการแรงงานที่มีความสามารถ เกิดเป็นช่องว่างที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างแรงงานรุ่นใหม่และกลุ่มธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการสร้างแพลตฟอร์ม “ConNEXT” ในการเขื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มธุรกิจและกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่

โดย คุณวริศร เผ่าวนิช กรรมการผู้จัดการ Techsauce ชี้ว่า ตลาดแรงงานกำลังเผชิญปัญหาจากการที่คนรุ่นใหม่จำนวนกว่า 250,000 คนจบการศึกษาออกมาในแต่ละปี ซึ่งหากตัดปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาดแล้ว จะพบปัญหาจริงๆ ว่า เด็กรุ่นใหม่ 37% เจอปัญหาขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งหลายธุรกิจมีการ Transformation สู่ระบบดิจิทัล ส่งผลให้เด็กจบใหม่กังวลว่า วิชาที่เรียนจะไม่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ ขณะที่ 34% ไม่รู้ว่าควรทำงานอะไร จึงควรมีที่ปรึกษาในการแนะนำว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด

ส่วนที่เหลือมีความกังวลเกี่ยวกับค่าตอบแทน ซึ่งอาจถูกนายจ้างกดเงินเดือนเนื่องจากความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงาน หรือกลัวเสียเวลาไปกับงานที่ตัวเองอาจไม่ได้ชื่นชอบหรือถนัด ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นๆ เพื่อศึกษาว่างานนั้นเป็นไปดังที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมถึงการหาวิธีพัฒนาทักษะและความรู้ อีกทั้งยังมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นในตลาด รวมถึงกลุ่มคนว่างงานก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกันองค์กรต่างๆ มีความต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาร่วมขับเคลื่อนองค์กรทันที โดยเฉพาะทักษะส่วนใหญ่ที่ตลาดต้องการ อย่าง Digital Skill ซึ่งทำให้สิ่งที่เรียนมาตลอดช่วงมหาวิทยาลัยอาจไม่ตอบโจทย์ได้ในทันที ในขณะที่องค์กรต่างๆ ยังคงต้องการค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาร่วมขับเคลื่อนองค์กร

ดังนั้น จึงมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ConNEXT” พร้อมจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ ก่อนเข้าไปทำงานในบริษัทต่างๆ ผ่านคลังข้อมูลที่หลากหลายมีทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องมีในการทำงาน รวมถึงตำแหน่งงานที่น่าสนใจและข้อมูลด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก

ConNEXT จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอาชีพสายงานต่างๆ เข้าให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในเนื้องานก่อนจะหลงทางเสียเวลาการพัฒนาตัวเอง

ซึ่งเมื่อคนรุ่นใหม่เข้าใจในงาน แต่ยังขาดบางทักษะ ConNEXT จะมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากสาขาวิชาชีพต่างที่มีประสบการณ์มาแชร์ความรู้เพื่อเสริมทักษะส่วนที่ขาดหายไป ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งห้องเรียน Event หรือกิจกรรมอื่นๆ และหากกลุ่มเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้มีประสบการณ์บ้างแล้ว ConNEXT จะเปิดโอกาสให้พบปะกับกลุ่มคนในอาชีพอื่นๆ ขณะที่องค์กรธุรกิจจะได้รับคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพเข้าไปพัฒนาองค์กร

นอกจากนี้ ConNEXT จะเน้นพัฒนาทักษะ 3 ด้านเป็นหลัก ทั้งด้าน Mindset Skillset และ Toolset โดยในปี 2025 จะสามารถช่วยเหลือเด็กรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการทำงานสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำองค์กรถึง 1 ล้านคน ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่ผู้นำในตลาดภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการจัดงาน Event Workshop และการเข้าค่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้าน พร้อมชักชวนให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ละสาขาอาชีพ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงการเปิด Job Board ที่จะช่วยเชื่อมระหว่างองค์กรที่ต้องการหาคนกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการหางานให้มาพบปะกัน


  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา