ม.หอการค้าไทย เผย 10 ธุรกิจ ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ครึ่งหลังปี58

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

516592319-hilight

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจแนวโน้มของธุรกิจ 10 ดาวรุ่ง 10 อันดับดาวร่วง ในครึ่งปีหลังของปี 2558 ชี้ธุรกิจการแพทย์ และความงาม ยังครองอันดับ1 ดาวเด่น ขณะที่ธุรกิจการเกษตรครอง ครองอันดับ 1 ดาวร่วง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คุณวาทิตร รักษ์ธรรม อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เผยผลสำรวจแนวโน้ม 10 ธุรกิจดาวรุ่ง 10 ธุรกิจดาวร่วง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 มาดูกันว่าในครึ่งปีหลังนี้ ธุรกิจใดจะอยู่ ธุรกิจใดจะไป

“10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง” ครึ่งหลัง ปี 2558

1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สุขภาพและความงาม

เนื่องจากกระแสการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามมีมากขึ้น รวมถึงการบริการทางการแพทย์และความงามของประเทศไทยมีคุณภาพดี และราคาไม่แพงในสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผนวกกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ในครึ่งหลังของปีนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการแพทย์ สุขภาพ และความงามมีแนวโน้มจะรุ่งแน่นอน

2. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Inbound)

จากตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพราะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นทำรายได้ให้กับประเทศเป็นมหาศาลในแต่ละปี

3. ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร

เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม รวมถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของไทย เกื้อหนุนให้ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเติบโตตาม

4. ธุรกิจบริการการศึกษา

กระแสความต้องการเรียนรู้มากขึ้นสังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกยุค IT การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการแข่งขันทางด้านการศึกษาหรือการสอบวัดระดับต่างๆ ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจประเภทนี้จะยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกในครึ่งปีที่เหลือ

5. ธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย

ธุรกิจประเภทนี้นับเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน ที่ต้องการลดหน่อยภาษี ให้ผลตอบแทนที่จูงใจให้แก่ผู้ลงทุน การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในธุรกิจอื่นๆ

6. ธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย โรงแรมและพาณิชย์กรรม มีแนวโน้มการขยายตัวไปยังต่างจังหวัด การเข้าสู่ AEC จะส่งผลต่อความต้องการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย

7. ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุค 3G/4G และการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ระบบสื่อสารมีจำนวนมากขึ้น

8. ธนาคารพาณิชย์/บ.หลักทรัพย์/บ.จัดการกองทุน

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต่ำ จะเป็นการช่วยกระตุ้นการออมเงินในรูปแบบของการซื้อหน่วยลงทุน และช่องทางในการช่วยลดหย่อนภาษี

9. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ด้วยความเป็นเมืองที่มีการเติบโต ทำให้ต้องการสินค้าทั้งวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างอาคาร หรือศูนย์การค้า ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงการบริการการท่องเที่ยว อีกทั้ง การเปิด AEC ทำให้การค้าผ่านแดนขยายตัว การส่งออกสินค้าข้ามแดน ทั้งสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง สินค้าสำเร็จรูปเติบโตตามเศรษฐกิจไปด้วย

10.ธุรกิจสื่อออนไลน์/ Digital Content

เมื่อคนส่วนใหญ่อยู่ในโลกดิจิทัล ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และใช้โฆษณาสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากซื้อ ส่งผลให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตไปอย่างรวดเร็ว

“10 ธุรกิจดาวร่วง” ครึ่งหลัง ปี 2558

1. ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร และจำหน่ายอุปกรณ์การผลิต

ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และภัยแล้งจากหลายจังหวัด ทำให้ราคาผลิตผลทางการเกษตรมีแนวโน้มราคาลดลง อุปกรณ์และชิ้นส่วนของไทย มีต้นทุนการผลิตที่สูง และมีคู่แข่งที่สำคัญ คือ จีน ที่มีราคาถูก และจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญในตลาดอาเซียน

2. ธุรกิจขายปลีก/ให้เช่าสื่อบันเทิงประเภท CD/DVD

เมื่อไม่นานมานี้ เราได้เห็นข่าวการปิดตัวของร้านเช่า DVD มากมาย นั่นก็เพราะพฤติกรรมที่ผู้บริโภคในการดูหนังเปลี่ยนไป หันพึ่งเทคโนโลยีการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการ ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น และเมื่อต้องเผชิญกับค่าลิขสิทธิ์ ก็ส่งผลทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น เป็นเหตุให้ธุรกิจประเภทนี้ต้องปิดตัวลง

3. ธุรกิจแปรรูปยางพารา

ทุกวันนี้ผลผลิตยางพาราในตลาดโลกมีมาก และความต้องการยางพาราในโลกยังไม่ฟื้นตัว แม้กระทั่งประเทศจีน ที่ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทยได้ชะลอการนำเข้า เนื่องจากปริมาณสต็อกยางพาราอยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากต้องการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจในประเทศ

4. ธุรกิจขายรถมือ 1 และเต็นท์รถมือ 2

เมื่อผู้บริโภครู้สึกกังกลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูง ราคาสินค้าแพง รวมถึงปัญหาหนี้สินครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง สถาบันการเงินก็ต้องระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้การอนุมัติสินเชื่อมีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำ

5. ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ (Leasing)

ต่อเนื่องจากธุรกิจขายรถมือ 1 และเต็นตท์รถมือ 2 ความกังกลของผู้บริโภคก็ยังคงส่งผลอยู่เหมือนเดิม ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ไปได้ไม่สวยนัก

6. ธุรกิจปั๊ม LPG

เนื่องด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลก และในประเทศปรับตัวลดลง ส่งให้ประชาชนผู้ใช้รถหันไปใช้บริการน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

7. ธุรกิจติดตั้งแก๊ส LPG

ขนาดผู้บริโภคยังไม่กล้าซื้อรถ แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวลดลง การติดตั้งแก๊สก็ยังไม่เกิดอยู่ดี

8. ธุรกิจสายการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight)

ทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยถูกประเมินว่า พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns: SSC) เกี่ยวกับกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศการประกาศของ ICAO รวมถึงบางประเทศก็ไม่อนุญาตให้สายการบินทำการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) และอาจเพิ่มจำนวนประเทศขึ้นอีก

9. ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง

มีผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาสหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษี เป็นต้น

10.ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เมื่อมีความกังกลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูง ราคาสินค้าแพง กำลังซื้อของประชาชนยังคงชะลอตัว ต้นทุนการผลิตในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าของไทยแข่งขันได้ค่อนข้างลำบากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

 

ที่มา ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •