ความสำเร็จของการแบ่งเบา “ภารกิจของพ่อ” โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เดินหน้าสู่ปีที่ 5

  • 11.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

“…แม้น้ำป่าสักจะบริหารจัดการได้ยากที่สุด เพราะปริมาณน้ำไหลลงอ่างสูงมากหลายเท่าของความจุอ่างถ้าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไร คงจะช่วยได้มากกว่านี้…” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำรัสแก่นายกรัฐมนตรี และคณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ด้วยทรงห่วงใยต่อปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย

Chevron_1

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีปณิธานที่จะมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาพระราชภารกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงผนึกกำลังกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดทำโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักให้เป็น ‘ต้นแบบ’ ของการจัดการลุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางโครงการได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ลงสู่การปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิด โคก หนอง นา ตามลักษณะภูมิสังคม โดยพื้นที่เป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้มีเพียง ลุ่มน้ำป่าสัก แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้การขับเคลื่อนของโครงการได้ขยายตัวไปสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ นอกจากพื้นที่นำร่อง

Chevron_2

โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน เช่น การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ที่ทำให้โครงการฯ ขยายผลการแก้ไขปัญหาระดับลุ่มน้ำไปยัง 24 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ

Chevron_3

โดยสมาชิกในชุมชนที่ได้ร่วมทำกิจกรรมของโครงการนั้นมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น จนทำให้ “โคก หนอง นา โมเดล” นั้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในแนวทางการจัดการน้ำที่สามารถทำได้ในพื้นที่ของตัวเอง และบูรณาการองค์ความรู้ ต่อยอดเกิดเป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” จากองค์ความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง

httpv://youtu.be/_mXI3kxmNEE

การก้าวสู่ปีที่ 5 ของโครงการฯ ในปี 2560 นี้ ซึ่งเป็นระยะ 2 ของแผนหลัก 9 ปี คือระยะ “แตกตัว” ซึ่งจะเป็นการเน้นการขยายผลแบบทวีคูณ ด้วยการสร้าง “คนต้นแบบ” ในลุ่มน้ำต่าง ๆ ยกระดับศูนย์เรียนรู้สู่การศึกษาตลอดชีวิตด้วยโครงสร้าง “บวร (บ้าน, วัด, โรงเรียน)” และดำเนินงานภายใต้แนวคิด “แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี” โดยใช้การ “เอามื้อสามัคคี” หรือ “การลงแขก” ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทยมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนโครงการฯ

httpv://youtu.be/jCFHyeO26z4

สำหรับปีนี้ โครงการมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามแนวคิด ‘โคก หนอง นา’ โมเดล ใน 4 พื้นที่ ซึ่งกิจกรรมได้เสร็จสิ้นไปแล้วใน 3 พื้นที่ คือ ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ไร่สุขกลางใจ จ.ราชบุรี และพื้นที่เครือข่ายสภาคริสตจักรนาเรียง จ.อุดรธานี โดยกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ที่วัดบรมธาตุดอยผาส้ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking


  • 11.3K
  •  
  •  
  •  
  •