เนสท์เล่ องค์กรที่จริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่ทำตามเทรนด์

  • 32.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

nestle planet1

เมื่อจำนวนประชากรโลกพุ่งสูงถึง 7.6 พันล้านคน ทำให้สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการอุปโภคและบริโภคในแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และด้วยเหตุนี้ องค์กรทั่วโลกไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ได้หันมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยดูแลรักษาโลกของเรา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่โลกใบนี้ตราบจนรุ่นลูกรุ่นหลาน

องค์กรระดับโลกอย่าง “เนสท์เล่” ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดที่มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรตัวอย่างที่ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยได้ตั้งเป้าให้การอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ให้เป็น 1 ใน 3 พันธกิจสำคัญขององค์กร ภายใต้เจตนารมณ์ใน “การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต” (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future)

เป็นเรื่องน่าสนใจว่าองค์กรใหญ่ระดับโลกที่ผู้คนต่างให้การยอมรับอย่าง “เนสท์เล่” มีแนวทางอย่างไรในการช่วยดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตระหนักในสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

เนสท์เล่ ให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่ามนุษยชาติกำลังจะเผชิญกับวิกฤตการณ์น้ำในอนาคตอันใกล้นี้ องค์กรยูนิเซฟเผยว่าเด็ก 1 ใน 4 ทั่วโลกหรือเกือบ 600 ล้านคน จะอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ำอย่างรุนแรงภายในปี 2573 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า และสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและห่วงโซ่อาหาร นับตั้งแต่เกษตรกรรม มาสู่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค

ในขณะเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ พลังงานที่ใช้ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของดินและอากาศ ต่างก็กำลังเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในทศวรรษข้างหน้านี้อีกด้วย

เมื่อตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้แล้ว เนสท์เล่จึงได้ริเริ่มโครงการดี ๆ ผ่านผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โดยได้ร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ซึ่งดำเนินการติดต่อกันมากว่า 4 ปีแล้ว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อการพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำรอบโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

nestle planet2 nestle planet3

โดยคุณลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนสท์เล่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนเพื่อพิทักษ์น้ำไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ขึ้นด้วยการจับมือกับพันธมิตรอย่าง WWF ประเทศไทย ในการดูแลแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ พร้อมเพิ่มพูนความรู้ในการอนุรักษ์น้ำเพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต นอกจากจะสร้างความเข้าใจเรื่องน้ำให้กับเยาวชนแล้ว ยังต้องปลูกฝังให้เยาวชนเหล่านี้รู้ถึงวิธีการปกป้องแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำสะอาดและเป็นกลุ่มพลังสำคัญในการดูแลแหล่งน้ำเพื่อให้ประเทศไทยมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคต ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำรอบโรงเรียนได้แล้วกว่า 17 โรงเรียน

nestle planet44

โครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2558  โดยโรงเรียนสาคลีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 202 คน ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และทางโรงเรียนได้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนคุณภาพแหล่งน้ำรอบโรงเรียนจากน้ำเสียเป็นน้ำใส จากเดิมที่ระดับออกซิเจนละลายน้ำมีเพียงแค่ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร กลายเป็นมีออกซิเจนละลายน้ำถึง 8 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือน (ซึ่งค่าออกซิเจนละลายน้ำที่สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่อาศัยได้คือ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร) ความสำเร็จนี้ต่อยอดไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอีกหลายแห่งในพื้นที่ รวมถึงชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่โรงเรียนกว่า 33 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5 จุด ประกอบด้วยกระชังปลาและกระชังกุ้งฝอย กระชังหอยขม โรงเพาะเห็ด บ่อสายบัว และบ่อแพผัก จนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับประทานเป็นอาหารกลางวัน รวมถึงนำไปขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

nestle planet55 nestle planet6 nestle planet7

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ตั้งเป้าว่าจะขยายโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำจากโรงเรียนสู่ระดับชุมชนผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ เปิด “ศูนย์การเรียนรู้” ที่โรงเรียนสาคลีวิทยาแห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงแสดงผลงานของโรงเรียนสาคลีวิทยาที่ชนะการประกวดเท่านั้น แต่จะรวบรวมผลงานของโรงเรียนทั้ง 17 แห่งที่เข้าร่วมโครงการด้วย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการอนุรักษ์คลองขนมจีน ซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านอำเภอเสนา และอำเภอลาดบัวหลวง ให้กลับมามีคุณภาพน้ำที่ดีผ่านความร่วมมือของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งการอนุรักษ์คลองขนมจีนจะเป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบของการอนุรักษ์น้ำในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมของเนสท์เล่ ทั้งในการอนุรักษ์น้ำ การหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ล่าสุด เนสท์เล่ได้ประกาศว่าภายในปี 2025 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เนสท์เล่จะรีไซเคิลได้ทั้งหมด เพื่อลดปัญหาขยะล้นโลกอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาในการสร้างโลกที่ดีเพื่อปัจจุบันและเพื่ออนาคตแก่รุ่นลูกหลาน

Copyright © MarketingOops.com


  • 32.3K
  •  
  •  
  •  
  •