มติ ครม.เห็นชอบมาตรการประปาช่วยประชาชน ใช้น้ำฟรี 10 ลบ.ม. เกินกว่านั้นลด 20% ระยะเวลา 3 เดือน

  • 296
  •  
  •  
  •  
  •  

Waterworks

หลังจากการไฟฟ้าได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ก็ถึงคิวการประปาที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยประชาชนในการลดค่าใช้จ่าย โดยมติ ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงสถานการณ์  COVID-19 ของการประปาทั้ง 2 หน่วยงาน ทั้งการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 

กปน

โดยมาตรการของการประปานครหลวง (กปน.) ประกอบไปด้วย 5 มาตรการ แบ่งเป็น

มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่จดทะเบียนประเภทประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าที่พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา (เฉพาะรอบบิลเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563)

มาตรการที่ 2 ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 หรือใบแจ้งค่าน้ำประปางวดเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยแบ่งเป็น

ผู้ใช้น้ำปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรหรือน้อยกว่า สามารถใช้น้ำได้ฟรี โดย กปน.จะยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการอื่นๆ

ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำมากกว่า 10 ลบ.ม. ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรแรก และส่วนที่ใช้เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 20%

มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย และประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ

Counter Service
Photo Credit: MTHAI

มาตรการที่ 4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, 7-11, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน-30 มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 5 ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร ทั้งการผูกลวดและถอดมิเตอร์วัดน้ำ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-30 กันยายน 2563

 

กปภ

ขณะที่มาตรการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกอบไปด้วย 5 มาตรการเช่นกัน โดยแบ่งเป็น

มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่จดทะเบียนประเภทประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าที่พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา (เฉพาะรอบบิลเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563)

มาตรการที่ 2 คืนเงินประกันการใช้น้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย

มาตรการที่ 3 ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทในอัตรา 20% ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 หรือใบแจ้งค่าน้ำประปางวดเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

Bill Waterworks

มาตรการที่ 4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 และที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-วันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 5 ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาจากภายใน 10 วัน เป็น ภายใน 20 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563


  • 296
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา