ยูอาร์ซี เดินหน้าสร้างชุมชนยั่งยืน ภายใต้โครงการ UR Green จัดกิจกรรม CSR ตั้งเป้ามอบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้ 10 โรงเรียน

 • 412
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด นำธุรกิจเดินหน้าสู่ความยั่งยืนด้วยเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ URGreen ตั้งเป้าสร้างชุมชนสีเขียวด้วยแผนติดตั้งและส่งมอบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้แก่ 10โรงเรียน นำร่องโดย โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ พร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืน

 

 

นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธาน และ ผู้จัดการทั่วไปประเทศไทย ลาว และ กัมพูชา บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ยูอาร์ซีเป็นแบรนด์ผู้ผลิตขนมชั้นนำของประเทศไทย การทำธุรกิจเพื่อแสวงหากำไร อาจไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาหรือต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น ยูอาร์ซี จึงได้ริเริ่มแนวคิด UR Green ที่ให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ UR Health and Wellness, UR Recycle และ UR Green Industry ที่มุ่งมั่นประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) เราจึงให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน (Renewable and Sustainable Energy) มุ่งสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว (UR Green Industry) โดยในปีที่ผ่านมาเราติดตั้งหลังคาระบบโซลาร์เซลล์ครอบคลุมทุกโรงงานผลิต และ คลังสินค้า ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ทดแทนถึง 450,000 ต้นต่อปี

 

 

ภายใต้โครงการ UR Green ยูอาร์ซีได้จัดกิจกรรม CSR ที่ส่งเสริม และ ปลูกจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม  และ รณรงค์ให้ลดการใช้พลังงาน โดยเริ่มจากการสร้างชุมชนสีเขียวด้วยแผนติดตั้ง และ ส่งมอบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้แก่ 10 โรงเรียน ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งมีโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ที่ตั้งอยู่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการนี้ โดยโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 4,674 กิโลกรัมต่อปี โดยแผนงานตลอดโครงการคาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 46,740 กิโลกรัมหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ทดแทนถึง 5,200 ต้นต่อปีนอกจากนี้ยังสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 15-20% ทำให้โรงเรียนฯ สามารถนำเงินที่ประหยัดไปใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาการศึกษาอื่นๆ

 

 

ทั้งนี้ ยูอาร์ซี ยังชวนพนักงานร่วมกิจกรรม CSR เพื่อเป็นตัวแทนให้ความรู้ และ ปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนให้แก่นักเรียน ปั้นกองทัพรักษ์โลก “Green Army” เป็นตัวแทนกลุ่มแรกที่ริเริ่มสร้างการมีส่วนร่วม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และ ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เราได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด UR Green ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

 1. UR Health and Wellness: ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านฉลากอาหารอย่างถูกวิธี รวมถึงจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี ทั้งยังสามารถนำผลผลิตมาใช้ประกอบอาหารได้ เพื่อให้ได้เลือกรับประทานอาหารหรือขนมที่มีคุณภาพ และ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
 2. UR Recycle: สอนให้นักเรียนรู้จักแนวคิด Recycle อย่างง่ายๆ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ การจำแนก และ คัดแยกขยะที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกวิธี มุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล ตลอดจนความรู้ด้านการนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) เพื่อลดปริมาณขยะ และ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. UR Green Industry: แม้จะเป็นกิจกรรม CSR ในสถานศึกษา แต่เราได้นำแนวคิดเรื่องโรงงานสีเขียว มาประยุกต์ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้เรื่องวิกฤตภาวะโลกร้อน รู้ถึงสาเหตุของปัญหา และ แนวทางการลดหรือชะลอ อาทิ การลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน และ การใช้พลังงานหมุนเวียน หนึ่งในนั้น คือ การใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 

 

โครงการ UR Green เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ยูอาร์ซีฯ ด้านความยั่งยืน “Live Sustainability. Live URC.” ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พนักงาน ชุมชน และ ประชาชนทั่วไป”

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/urcthailandofficial หรือ เว็บไซต์ www.urcthailand.com

 

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]


 • 412
 •  
 •  
 •  
 •